Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/367/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:

  1. Przedmiot konsultacji:

Przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

  1. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

- rozpoczęcie konsultacji 14 października 2021 roku,

- zakończenie 29 października 2021 roku,

- termin składania uwag i opinii do 29 października 2021 roku.

  1. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

- w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Szlichtyngowa, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się dnia 29 października 2021 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej (pokój nr 14).

- opinie i uwagi organizacji pozarządowych, przyjmowane będą podczas otwartego spotkania w dniu 29 października 2021 r. oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 roku.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok znajduje się na stronie BIP Urzędu Szlichtyngowa: www.bip.szlichtyngowa.pl

 

Z up. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
/-/ Błażej Rajman

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 październik 2021 09:36 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 listopad 2021 10:11 BR