Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Starych Drzewcach