OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru w rejonie wsi Gola oraz dla obszaru w rejonie miasta Szlichtyngowa i wsi Górczyna

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2022 poz. 503), art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2373) oraz uchwał Rady Miejskiej Szlichtyngowa:

 • Nr XXIV/188/21 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola,
 • Nr XXVI/207/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie miasta Szlichtyngowa i wsi Górczyna,

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 6 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa pokój nr 12, I piętro w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r.:

 • dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie miasta Szlichtyngowa i wsi Górczyna o godz. 13:00 w siedzibie Świetlicy Miejskiej
  w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1, 67-407 Szlichtyngowa,
 • dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Goli.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.

Wnioski i uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

                                                                                                          /-/ Jolanta Wielgus

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel. 65/5492327 fax. 655492341 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) możliwy jest pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia aktu planistycznego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Składając wniosek lub uwagę jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku lub uwagi.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.