Szlichtyngowa, dnia 8 października 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 i art. 51 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z poźn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z poźn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek z dnia 23.09.2021 r., złożony przez ENEA Operator Sp. z o.o., z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa linii kablowej nn o napięciu 0,4kV

wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do budynku mieszkalnego
na działce  nr ew. 291 (cz.) i działce  nr ew. 498/8 (cz.) obręb Górczyna,
jednostka ewid. Szlichtyngowa

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o uprawnieniach z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych. Możliwość zapoznania się ze złożonym wnioskiem w celu ewentualnego wniesienia uwag i wniosków istnieje w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67- 407 Szlichtyngowa, w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego, pokój nr 12
w godz. od 7 30 do 15 30   (pon. – pt.), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 65 549 24 31.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 8 października 2021 r.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 08 październik 2021 11:17 BR
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 14:33 BR