Szlichtyngowa, 10 sierpnia 2021 r.

SOŚ.6220.2.18.2021.AŚwi

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

             Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia „Budowa do 4 elektrowni fotowoltaicznych Gola II o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Gola, na działce o numerze ewidencyjnym 82, w gminie Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie”.

            Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedmiotowa decyzja została podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, ul. Rynek 1, pok. nr 15 w godz. 730 do 1530, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 65 54 92 327 oraz na stronie internetowej http://bip.szlichtyngowa.pl w zakładce „Ochrona środowiska”.

            Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicach informacyjnych w miejscowości Gola.