Szlichtyngowa, 24 listopada 2021 r.

SOŚ.6220.3.46.2020.AŚwi

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając na podstawie art. 36 § 1 i § 2, a także w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamia

Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie fermy chowu indyka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 53/2, obr. Nowe Drzewce gm. Szlichtyngowa”. Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do 31 stycznia 2022 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie wskazanym w art. 35 kpa jest konieczność zgromadzenia w aktach sprawy dokumentacji o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.z 2021 r. poz. 247 ze zm.), tj. uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Marszałka Województwa Lubuskiego, oraz konieczność przeprowadzenia procedury o której mowa w art. 33 ust 1 oraz art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. zapewnienie udziału społeczeństwu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy chowu indyka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 53/2, obr. Nowe Drzewce gm. Szlichtyngowa”.

W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 ustawy kodeks postępowania administracyjnego strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Pouczenie

Zgodnie z art. 36 § 1 kpa Strona ma prawo do wniesienia ponaglenia.