Szlichtyngowa, 18 listopada 2021 r.

SOŚ.6220.3.43.2020.AŚwi

POSTANOWIENIE

            Na podstawie art. 98 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej kpa) po rozpoznaniu wniosku p. Małgorzaty Kawali, pełnomocnika wnioskodawcy, z dnia 28 października 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16 listopada 2021 r.)

postanawiam

podjąć na wniosek pełnomocnika wnioskodawcy zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy chowu indyka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 53/2, obr. Nowe Drzewce gm. Szlichtyngowa”.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy kpa organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. 19 sierpnia 2021 r. pełnomocnik wnioskodawcy, p. Małgorzata Kawala, zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o zawieszenie toczącego się postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy chowu indyka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 53/2, obr. Nowe Drzewce gm. Szlichtyngowa”. 28 października 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16 listopada 2021 r.) pełnomocnik wnioskodawcy zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o wznowienie postępowania.

Mając na uwadze powyższe, orzeka się jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć wraz z odwołaniem od decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy,
  2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Nowe i Małe Drzewce,
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa,
  4. BIP Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa,
  5. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa,