Szlichtyngowa, 20 października 2021 r.

SOŚ.6220.3.41.2020.AŚwi

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 31 § 2, w związku z § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm., zwana dalej jako „kpa”)
oraz art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., zwana dalej jako „ustawa ooś”) po rozpatrzeniu wniosku Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro, ul. Sportowa 30B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

postanawiam

dopuścić Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro, ul. Sportowa 30B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy chowu indyka wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 53/2 obręb Nowe Drzewce, gmina Szlichtyngowa”.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 11 października 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp., działając na podstawie art. 65 § 1 kpa, przekazał do załatwienia zgodnie
z właściwością wniosek z dnia 3 października 2021 r. Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie fermy chowu indyka wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 53/2 obręb Nowe Drzewce, gmina Szlichtyngowa”.

Zgodnie z art. 31 § 1 i 2 kpa, organ administracji publicznej postanawia o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w sprawie dotyczącej innej osoby, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. W świetle definicji zawartej w art. 5 § 2 pkt. 5 kpa, przez organizacje społeczną rozumie się organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne.

Mając na uwadze treść art. 31 § 1 kpa, dopuszczenie organizacji społecznej do udziału
w postępowaniu administracyjnym możliwe jest, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Po analizie wniosku Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro należy stwierdzić, że zachodzą przesłanki uzasadniające dopuszczenie ww. fundacji do udziału na prawach strony w przedmiotowym postepowaniu administracyjnym. Postępowanie prowadzone
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie dotyczy praw i obowiązków ww. organizacji społecznej. Żądanie jest zgodne z regulaminowymi celami działalności fundacji, określonymi w załączonym do wniosku Statucie fundacji. Jednym ze statutowych celów fundacji jest, zgodnie z §7 ww. statutu, ochrona środowiska oraz czynny udział
w postępowaniu, w którym są wydawane decyzje ingerujące w środowisko naturalne. Ponadto, stwierdzono również, że za udziałem stowarzyszenia w postępowaniu przemawia ważny interes społeczny mający na celu zapewnienie maksymalnej możliwej ochrony środowiska w związku
z realizacją przedsięwzięcia, które może na nie znacząco oddziaływać.

Stosownie do treści art. 44 ust. 1 ustawy ooś, organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy ooś, przez organizację ekologiczną należy rozumieć organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona środowiska.

Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro może być uznana za organizację ekologiczną, gdyż jednym z jej statutowych celów jest ochrona środowiska. Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro prowadziła działalność statutową przez więcej niż 12 miesięcy przed dniem wszczęcia przedmiotowego postepowania. W konsekwencji, Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro spełnia wymogi postawione w art. 44 ust. 1 ustawy ooś.

Należy więc stwierdzić, iż dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postepowaniu ww. fundacji jest uzasadnione celami statutowymi organizacji społecznej, jako, że istnieje bezpośredni merytoryczny związek pomiędzy przedmiotem prowadzonego postępowania, a celami statutowymi, zaś jej działalność wiąże się z przedmiotem sprawy oraz przemawia za tym interes społeczny, Ponadto, Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro spełnia wymogi postawione w art. 44 ust. 1 ustawy ooś.

Mając powyższe na uwadze, należało postanowić jak w sentencji.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 31 § 2 w zw. z art. 141 § 1 kpa na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.