Szlichtyngowa, 11 października 2021 r.

SOŚ.6220.3.39.2020.AŚwi

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 98 § 1 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej kpa)

postanawiam

zawiesić na wniosek pełnomocnika wnioskodawcy postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy chowu indyka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 53/2, obr. Nowe Drzewce gm. Szlichtyngowa”.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy kpa organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. 19 sierpnia 2021 r. pełnomocnik wnioskodawcy,
p. Małgorzata Kawala, zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
o zawieszenie toczącego się postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy chowu indyka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 53/2, obr. Nowe Drzewce gm. Szlichtyngowa”. Mając na uwadze powyższe, orzeka się jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 103 kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

Jednocześnie informuję, że jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane, zgodnie z art. 98 § 2 kpa.

POUCZENIE

Na podstawie art. 101 § 3 kpa na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze, al. Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra za pośrednictwem tutejszego organu.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 październik 2021 13:25 BR