Szlichtyngowa, 29 lipca 2022 r.

SOŚ.6220.5.54.2020.AJur

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań

dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029, zwanej dalej ustawą ooś) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735)

podaję do publicznej wiadomości,

że decyzją z dnia 29 lipca 2022 r. znak SOŚ.6220.5.53.20.AJur Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa odmówił ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, gm. Szlichtyngowa,
Powiat Wschowski”.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni licząc od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Powyższe obwieszczenie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa i tablicy ogłoszeń Sołectwa Stare Drzewce oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Gola.

z up. Burmistrza

/-/ Błażej Rajman
Zastępca Burmistrza

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 29 lipiec 2022 13:59 BR