Szlichtyngowa, 29 lipca 2022 r.

SOŚ.6220.5.53.2020.AJur

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 81 ust. 3, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej „ustawą OOŚ”, §2 ust 1 pkt 51) oraz §3 ust. 1 pkt 51) lit b), 47, 54) lit b), 73), 74), 82) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), a także art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), § 3 pkt 8 Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego i Wojewody Dolnośląskiego z 14 września 2021 r. w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 Zbiornik Wschowa (Dz. U. woj. Lubuskiego rok 2021 poz. 1981) po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 czerwca 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 1 lipca 2019 r.) Pana Jarosława Michalskiego i Pani Patrycji Katarzyny Dworczak-Michalskiej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”,

orzekam

odmówić ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację inwestycji polegającej na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 28 czerwca 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 1 lipca 2019 r.) Pan Jarosław Michalski i Pani Patrycja Katarzyna Dworczak-Michalska, wystąpili do Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”.

Pismami z dnia 11 lipca 2019 r, znak SOŚ.6220.5.2019.AWty oraz z 5 sierpnia 2019 r., znak SOŚ.6220.5.2.2019.AWty wezwano Wnioskodawców o uzupełnienie braków formalnych. Uzupełnienia dokonano pismami z dnia 25 lipca 2019 r. i 21 sierpnia 2019 r.

Pismem z 29 sierpnia 2019 r., znak SOŚ.6220.5.3.2019.AWty, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Stare Drzewce i Gola. Jednocześnie poinformowano strony o możliwości wzięcia czynnego oddziału na każdym etapie postępowania administracyjnego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z art. 80 ust. 1 ustawy OOŚ, kierując się wynikami uzgodnienia oraz ustaleniami wynikającymi ze zgromadzonego materiału dowodowego (raport wraz z uzupełnieniami, pisma Mieszkańców, wyjaśnienia) i wynikami postępowania z udziałem społeczeństwa, organ pismem z dnia 28 lutego 2020 r., znak: SOŚ.6220.5.17.19.AWty wydał decyzję odmowną o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”.

Pani Patrycja Katarzyna Dworczak-Michalska oraz pan Jarosław Michalski, pismem z dnia 9 marca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 12 marca 2020 r.) złożyli odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z 28 lutego 2020 r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”.

Decyzją SKO-1649/71-S/20 (data wpływu do tut. Urzędu 4 listopada 2020 r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze uchyliło zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 28 lutego 2020 r. znak: SOŚ.6220.4.2019.AWty o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce, w m. Stare Drzewce, gm. Szlichtyngowa, powiat wschowski” i przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego jej rozpatrzenia.

            Po zapoznaniu się z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając na podstawie art. 64 § 2 kpa, w związku z art. 66 ust. 1 pkt 1, 19 i 19a, art. 74 ust. 1 pkt. 3, 3a oraz art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm. – określanej dalej ustawą ooś) pismem z dnia 7 grudnia 2020 r. znak: SOŚ.6220.5.1.2020.AŚwi stwierdził, że złożony przez Wnioskodawcę 1 lipca 2019 r. wniosek jest niekompletny i wezwał do usunięcia braków formalnych i wyjaśnień. Pismem z dnia 16 grudnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18 grudnia 2020 r.) pełnomocnik Wnioskodawcy, przedstawił uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu oddziaływania na środowisko autorstwa prof. dr hab. inż. Jerzego Zwoździaka oraz dr. inż. Łukasza Szałaty.

            Po zapoznaniu się z uzupełnieniami dokonanymi przez pełnomocnika Wnioskodawcy, tut. Organ działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy ooś wystąpił z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia w oparciu o uzupełnienie przedłożone przez Inwestora do:

 1. Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pismem z dnia 18 stycznia 2021 r. znak: SOŚ.6220.5.3.2020.AŚwi,
 2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem
  z dnia 18 stycznia 2021 r. znak: SOŚ.6220.5.4.2020.AŚwi,
 3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli pismem z dnia
  18 stycznia 2021 r. znak: SOŚ.6220.5.5.2020.AŚwi,
 4. Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 18 stycznia 2021 r. znak: SOŚ.6220.5.6.2020.AŚwi.

Pismem z dnia 22 stycznia 2021 r. znak: SOŚ.6220.5.7.2020.AŚwi tut. Organ zawiadomił Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 31 marca 2021 r. ze względu na konieczność zgromadzenia w aktach sprawy dokumentacji o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy ooś, tj. uzgodnień warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

25 stycznia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28 stycznia 2021 r.) pismem znak: WR.ZZŚ.7.052.4.2021.MLW RKW-2021-246 Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze zawiadomił tut. Organ o przekazaniu pisma według właściwości do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu.

Pismem z dnia 28 stycznia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 1 lutego 2021 r.) znak: DŚ.II.7222.2.3.2021 Marszałek Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zwrócił się do tut. Organu z prośbą o informację, czy przedłożony w dniu 3 września 2019 r. raport jest raportem ostatecznym, czy też dla planowanego przedsięwzięcia będzie przeprowadzona oraz wzięta pod uwagę ponowna analiza wraz z kontrraportem. W odpowiedzi, pismem z dnia 2 lutego 2021 r. znak: SOŚ.6220.5.10.2020.AŚwi Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa poinformował, że przedłożony przez Inwestora raport wraz z uzupełnieniem jest raportem ostatecznym.

18 lutego 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem znak: WZŚ.4221.35.2021.SL poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w postanowieniu z 7 listopada 2019 r. znak: WZŚ.4242.84.2019.SL.

19 lutego 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23 lutego 2021 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli pismem znak: NZ.4301.2.2021 wyraził w przedmiotowej sprawie opinię pozytywną dla wariantu obejmującego budowę fermy wraz z biogazownią.

25 lutego 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 3 marca 2021 r.) Marszałek Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pismem znak: DŚ.II.7222.2.3.2021 poinformował, że podtrzymuje pozytywną opinię wydaną w dniu 20 listopada 2019 r. znak: DŚ.7222.2.20.2019 na podstawie stanu faktycznego z przesłanych dokumentów.

2 marca 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 8 marca 2021 r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WR.RZŚ.4360.13.2021.AK postanowił uzgodnić realizację przedsięwzięcia, a także określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z powyższymi opiniami oraz uzgodnieniami, tut. Organ zawiadomił Strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 30 czerwca 2021 r. pismem znak: SOŚ.6220.5.11.2020.AŚwi z 31 marca 2021 r. ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury o której mowa w art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy ooś, tj. zapewnienie udziału społeczeństwu w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

7 kwietnia 2021 r. do tut. Organu wpłynęło ponaglenie, złożone przez wnioskodawców, na przedmiotowe postępowanie administracyjne.

12 kwietnia 2021 r. obwieszczeniem znak SOŚ.6220.5.14.2020.AŚwi podano do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia; ponadto, zawiadomiono wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag
i wniosków.

13 kwietnia 2021 r. pismem znak: SOŚ.6220.5.17.2020.AŚwi przekazano ponaglenie z 7 kwietnia 2021 r. wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy oraz uzasadnieniem do toku prowadzonego postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze.

20 kwietnia 2021 r. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach”, z siedzibą Stare Drzewce 55, 67-407 Szlichtyngowa, zwróciło się do Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z wnioskiem o dopuszczenie Stowarzyszenia na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu. Tego samego dnia do tut. Urzędu wpłynęło pismo Rady Sołeckiej oraz mieszkańców wsi Stare Drzewce, w którym to jego autorzy wyrazili swój sprzeciw wobec planowanej inwestycji na terenie wsi Stare Drzewce.

26 kwietnia 2021 r. organ prowadzący postępowanie, postanowieniem znak: SOŚ.6220.5.18.2020.AŚwi, dopuścił na prawach strony Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach” do udziału w przedmiotowym postępowaniu. Również 26 kwietnia 2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej wpłynął wniosek Stowarzyszenia „Nasza Wieś”, Gola 78, 67-407 Szlichtyngowa, o uznanie Stowarzyszenia za stronę w toczącym się postępowaniu, a także pismo mieszkańców miejscowości Gola dotyczące sprzeciwu sołectwa wobec planowanego przedsięwzięcia. Stowarzyszenie „Nasza Wieś” zostało uznane za stronę w postępowaniu postanowieniem znak: SOŚ.6220.5.21.2020.AŚwi z dnia 28 kwietnia 2021 r.

28 kwietnia 2021 r. do wiadomości Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zostało przesłane pismo Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach”, adresowane do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, a które dotyczyło zaskarżenia postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 marca 2021 r. znak: WR.RZŚ.4360.13.2021.AK. Tego samego dnia na ręce Organu prowadzącego postępowanie została złożona lista z podpisami mieszkańców m. Goli wraz z pismem dezaprobującym powstanie fermy trzody chlewnej w sąsiedztwie miejscowości Gola.

30 kwietnia 2021 r. do wiadomości Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zostało przesłane pismo Stowarzyszenia „Nasza Wieś”, zaskarżające postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 marca 2021 r. znak: WR.RZŚ.4360.13.2021.AK.

6 maja 2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo radnej Rady Miasta i Gminy w Szlichtyngowej p. Wioletty Orłowskiej oraz mieszkańców miejscowości Stare Drzewce wraz z podpisami mieszkańców z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy budowy fermy zarodowej trzody chlewnej ze względu na zbyt bliską lokalizację inwestycji względem ujęcia wody w Starych Drzewcach.

Mając na uwadze powyższe wnioski i uwagi społeczeństwa, które wpłynęły w trakcie trwającej procedury udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu, 10 maja 2021 r. po raz kolejny wezwano pełnomocnika Wnioskodawcy, p. Łukasza Szałatę, do wyjaśnienia niejasności raportu. Przedmiotowe uzupełnienie wpłynęło do Organu 26 maja 2021 r.

30 kwietnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13 maja 2021 r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze postanowieniem znak: SKO-2139/34-B/21 uznało ponaglenie z 7 kwietnia 2021 r. za niezasadne, albowiem w ocenie SKO organ rozpatrujący sprawę nie dopuścił się ani bezczynności ani przewlekłości w tej sprawie.

24 maja 2021 r. zwrócono się pismem znak: SOŚ.6220.5.25.2020.AŚwi do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z prośbą o informację, czy w związku z pismami Stowarzyszeń „Jesteśmy Razem przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach” (pismo z 27 kwietnia 2021 r.) oraz „Nasza Wieś” (pismo z 29 kwietnia 2021 r.) dojdzie do dodatkowych rozstrzygnięć w przedmiocie opinii dot. planowanej inwestycji. Odpowiedź na ww. pismo wpłynęła do tut. Organu 15 czerwca 2021 r.

18 czerwca 2021 r. pismem znak: SOŚ.6220.5.26.2020.AŚwi ponownie wezwano pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia wątpliwości i wyjaśnień dotyczących planowanej inwestycji. 23 czerwca 2021 r. pełnomocnik Wnioskodawcy zwrócił się
do Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej z prośbą o dostarczenie uwag społeczeństwa wynikających z procesu konsultacji społecznych przedmiotowej dokumentacji. W odpowiedzi, 30 czerwca 2021 r. wraz z pismem znak: SOŚ.6220.5.27.2020.AŚwi przekazano zanonimizowane pisma zawierające wnioski i uwagi mieszkańców, jakie wpłynęły do tut. Urzędu w trakcie procedury udziału społeczeństwa.

30 czerwca 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 8 lipca 2021 r.) do Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej wpłynęło do wiadomości pismo Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o braku podstaw formalno-prawnych do rozpatrzenia zażaleń Stowarzyszeń.

5 lipca 2021 r. zawiadomieniem znak: SOŚ.6220.5.28.2020.AŚwi zawiadomiono Strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 31 sierpnia 2021 r. ze względu na wezwanie Inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień i konieczność ponownego przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu po wpłynięciu przedmiotowych wyjaśnień. Wyjaśnienia te zostały złożone w tut. Urzędzie 15 lipca 2021 r.

Mając na uwadze fakt, że w toku postępowania pojawiły się dodatkowe wyjaśnienia stanowiące uzupełnienie raportu załączonego do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, 20 lipca 2021 r. tut. Organ działając na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy ooś ponownie zwrócił się z prośbą do organów opiniujących i uzgadniających o informację, czy organy te podtrzymują swoje opinie i uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na pojawienie się nowych informacji wynikających z dostarczonych uzupełnień.

13 sierpnia 2021 r. pismem znak: WZŚ.4221.130.2021.SL Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w postanowieniu z 7 listopada 2019 r. znak: WZŚ.4242.84.2019.SL.

16 sierpnia 2021 r. pismem znak: NZ.4301.2.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii wydanej dnia 19 lutego 2019 r. znak: NZ.4301.2.2021 wraz z wymogami w niej zawartymi.

25 sierpnia 2021 r. pismem znak: WR.RZŚ.4360.13.2021.AK Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podtrzymał swoje stanowisko zawarte w postanowieniu z dnia 2 marca 2021 r. znak: WR.RZŚ.4360.13.2021.AK.

24 sierpnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30 sierpnia 2021 r.) Marszałek Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pismem znak: DŚ.II.7222.2.15.2021 zwrócił się do tut. Organu z prośbą o informację, czy przedłożony w dniu 3 września 2019 r. raport wraz z uzupełnieniami jest raportem ostatecznym, czy też dla planowanego przedsięwzięcia będzie przeprowadzona oraz wzięta pod uwagę ponowna analiza wraz z kontrraportem. W ocenie Marszałka, przeprowadzenie ponownej analizy skutkowałoby zawieszeniem przez Burmistrza postępowania w przedmiotowej sprawie.

21 września 2021 r. zawiadomieniem znak: SOŚ.6220.5.35.2021.AŚwi zawiadomiono Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 31 grudnia ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność ponownego przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, mając na uwadze nowe uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji oraz ww. pisma organów uzgadniających i opiniujących przedsięwzięcie. Co za tym idzie, 28 września 2021 r. obwieszczeniem znak: SOŚ.6220.5.38.2020.AŚwi poinformowano o kolejnej procedurze udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu.

7 października 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14 października 2021 r.) Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach” działające na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu zwróciło się do Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z wnioskiem o sporządzenie tzw. „kontrraportu” w ramach toczącego się postępowania ze względu na uwagi mieszkańców m. Stare Drzewce co do możliwego wpływu przedsięwzięcia na zdrowie i komfort życia mieszkańców, a także stan środowiska naturalnego.

8 października 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19 października 2021 r.) Stowarzyszenie „Nasza Wieś” uznane za stronę w postępowaniu zawnioskowało o przeprowadzenie specjalistycznej analizy raportu dołączonego przez Inwestora do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej poprzez sporządzenie kontrraportu. Swoją prośbę Stowarzyszenie „Nasza Wieś” umotywowało tym, że w ocenie Stowarzyszenia sporządzony przez Inwestora raport oddziaływania na środowisko nie odzwierciedla faktycznego wpływu na środowisko, jaki będzie miała przedmiotowa inwestycja.

21 października 2021 r., znak: SOŚ.6220.5.41.2020.AŚwi odpowiadając na pismo Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze znak: DŚ.II.7222.2.15.2021, Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej poinformował o przeprowadzeniu oraz wzięciu pod uwagę ponownej analizy przedsięwzięcia wraz z kontrraportem. 21 października 2021 r. podpisano umowę z firmą Eko-log Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/3, 61-058 Poznań,
w przedmiocie opracowania kontrraportu do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

27 października 2021 r., działając na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa w związku z art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, postanowieniem znak: SOŚ.6220.5.42.2020.AŚwi zawieszono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

10 listopada 2021 r. do tut. Organu wpłynęło zażalenie Wnioskodawców, p. Jarosława Michalskiego oraz p. Katarzyny Dworczak – Michalskiej na ww. postanowienie o zawieszeniu postępowania.

17 listopada 2021 r. pismem znak: SOŚ.6220.5.45.2020.AŚwi przekazano zażalenie z 10 listopada 2021 r. wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy, postanowieniem SOŚ.6220.5.42.2020.AŚwi, pismem Marszałka Województwa Lubuskiego znak: DŚ.II.7222.15.2021 oraz uzasadnieniem do toku prowadzonego postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze.

Pismem SKO-6631/197-S/21 z dnia 23 grudnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29 grudnia 2021 r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze wezwało Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa do nadesłania całości akt sprawy zgodnie z art. 133 k.p.a.

10 stycznia 2022 r., Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa w nawiązaniu do pisma z dnia 23 grudnia 2021 r., znak: SKO-6631/197-S/21 przesłał potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie akt sprawy dotyczącej postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce, w m. Stare Drzewce, gm. Szlichtyngowa, powiat wschowski”.

            Postanowieniem SKO-6631/197-S/21 (data wpływu do tut. Urzędu 16 lutego 2022 r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze uchyliło zaskarżone postanowienie z dnia 27 października 2021 r. znak: SOŚ.6220.5.42.2020.AŚwi i przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego jej rozpatrzenia.

Po zapoznaniu się z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa dnia 1 marca 2022 r., znak: SOŚ.6220.5.48.2020.AŚwi zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 31 maja 2022 r. Działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Termin wskazany w art. 35 k.p.a. uległ wydłużeniu ze względu na skomplikowany charakter sprawy, jak również konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego dotyczącego sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski” w związku z pismem Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2021 r. znak: DŚ.II.7222.2.15.2021 dotyczącym konieczności przeprowadzenia ponownej analizy materiału dowodowego wraz ze sporządzeniem kontrraportu. Organ wskazuje, że w dniu 21 października 2021 r. zawarł umowę z Eko-log Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/3, 61-058 Poznań w przedmiocie opracowania kontrraportu do raportu oddziaływania na środowisko pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”.

            4 marca 2022 r., znak: SOŚ.6220.5.49.2020.AŚwi Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa poinformował pełnomocnika inwestora Pana dr inż. Łukasza Szałatę, iż zgodnie z zapisami Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego i Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 Zbiornik Wschowa, lokalizacja wnioskowanego przedsięwzięcia na działce o nr. 525/1 obręb Stare Drzewce nie będzie możliwa.

            W odpowiedzi na pismo z dnia 4 marca 2022 r., znak: SOŚ.6220.5.49.2020.AŚwi, Inwestor wskazał iż nie ma zastosowania w stosunku do procedowanej sprawy z uwagi na stan prawny obecnie procedowanej sprawy. Toczące się postępowanie jest procedowane według stanu prawnego wszczęcia postępowania, czyli 28 czerwca 2019 r. Następujące zmiany prawne od momentu wszczęcia postępowania nie mogą mieć zastosowanie w procedurze administracyjnej.

31 maja 2022 r., znak: SOŚ.6220.5.48.1.2020.AJur Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 29 lipca 2022 r. Działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Termin wskazany w art. 35 k.p.a. uległ wydłużeniu ze względu na skomplikowany charakter sprawy, jak również konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego dotyczącego sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski” w związku z pismem Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2021 r. znak: DŚ.II.7222.2.15.2021 dotyczącym konieczności przeprowadzenia ponownej analizy materiału dowodowego wraz ze sporządzeniem kontrraportu. Organ wskazuje, że w dniu 21 października 2021 r. zawarł umowę z Eko-log Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/3, 61-058 Poznań w przedmiocie opracowania kontrraportu do raportu oddziaływania na środowisko pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”.

6 lipca 2022 r. do tut. Organu wpłynęło ponaglenie, złożone przez wnioskodawców, na przedmiotowe postępowanie administracyjne 7 lipca 2022 r., znak: SOŚ.6220.5.50.2020.AJur Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadomił strony postepowania o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

8 lipca 2022 r., znak: SOŚ.6220.5.51.2020.AJur Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 77 § 1 KPA ” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) postanowił dopuścić opracowanie „Kontrraport do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”, sporządzony przez Zespół pod kierunkiem Pana mgr Jakuba Smakulskiego jako dowód w prowadzonym postępowaniu.

13 lipca 2022 r. znak: SOŚ.6220.5.52.2020.AJur przekazano ponaglenie z 1 lipca 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 6 lipca 2022 r.) wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy oraz uzasadnieniem do toku prowadzonego postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze.

Wykonując powyższe czynności administracyjne, tutejszy Organ kierował się obowiązkiem wyjaśnienia wątpliwych kwestii, ustalenia stanu faktycznego mającego wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, a także wykonanie wszelkich czynności ciążących na Organie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczący udziału społeczeństwa w procedurze, a także koniecznością zapewnienia odpowiedniego przedziału czasowego, a następnie dokonania analizy złożonych uwag i wniosków. W każdym zawiadomieniu o przedłużeniu postępowania administracyjnego powiadomiono strony o jego przyczynie.

Jednocześnie organ wskazuje, że wszystkie pisma w sprawie, w tym zawiadomienia o wszczęciu postępowania i przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wraz z uzasadnieniem, były zamieszczane na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stare Drzewce, Sołectwa Gola, tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie BIP Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu.

Zarówno postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. jak i uzgodnienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu, a także opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli i Marszałka Województwa Lubuskiego zostały wydane na podstawie opracowanego przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniach oraz w oparciu o przepisy prawa. Organ w celu przeanalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zlecił opracowanie opinii i kontrraportu w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”. Sporządzono następujące dokumenty:

 • opinia Kancelarii Prawnej dr Macieja Kruś dotycząca oceny przesłanek zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod kątem zapewnienia realizacji celów środowiskowych w zakresie ochrony wód (główny Zbiornik Wód Podziemnych – GZWP nr 306 Wschowa) z dnia 23 kwietnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27 kwietnia 2021 r.),
 • opinia Kancelarii Prawnej dr Macieja Kruś dotycząca udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wpływu społeczeństwa na treść tej decyzji z dnia 21 maja 2021 r.,
 • kontrraport do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz uzyskane opinie i uzgodnienia organ doszedł do następujących wniosków.

W ocenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie przedstawia obiektywnego sposobu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Zakres oddziaływania przedsięwzięcia został zawężony do najbliżej położonych terenów. Dla obszaru przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W raporcie stwierdzono, że oddziaływanie przedsięwzięcia będzie zamykało się w granicach działki na której planowana jest inwestycja. Wyznaczenie tego obszaru związane jest z analizą prognozowanej emisji stężenia amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, TSP pyłu zawieszonego
oraz hałasu. Należy również zauważyć, że w treści raportu w rozdziale opisującym oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi na etapie realizacji inwestycji w wielu miejscach jako kontrargument na potencjalne oddziaływania podano, że nieruchomości rolne przylegające do terenu przedsięwzięcia stanowią własność Inwestora. Dotyczy to zarówno uzasadnienia w odniesieniu do emisji bioaerozoli, toksyn bakteryjnych i grzybowych jak i możliwości obniżenia wartości nieruchomości sąsiadujących z obiektami fermy. Jednakże zgodnie z posiadaną przez Organ wiedzą nie jest to prawda. W bezpośrednim sąsiedztwie działki, na której ma być realizowane przedsięwzięcie, znajdują się działki
o nr ewid.: 3169, 525/2, 526, 16. Działki te nie stanowią własności Inwestorów, co potwierdzają uproszczone wypisy z rejestru gruntów wydane przez Starostę Wschowskiego i dołączone do wniosku przez Inwestorów. Jednocześnie, działki stanowiące nieruchomości rolne w najbliższym otoczeniu planowanej inwestycji również nie stanowią własności Inwestorów.

Do miejsca inwestycji prowadzą drogi gminne, których parametry techniczne nie są zdolne do przenoszenia obciążeń generowanych przez samochody obsługujące przedsięwzięcie. Pomijając etap budowy przedsięwzięcia, jego eksploatacja będzie wiązała się z ruchem samochodów ciężarowych tj. dowozem m.in.: pasz oraz wywozem zwierząt, masy pofermentacyjnej.

Odnosząc się do art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy OOŚ należy stwierdzić, że planowana inwestycja budzi duży sprzeciw wśród lokalnej społeczności. Wynik postępowania z udziałem społeczeństwa jest negatywny, zdecydowana większość wniosków, które wpłynęły do tutejszego Urzędu zgłaszały zdecydowany sprzeciw dla inwestycji, na zebraniach również jednogłośnie mieszkańcy byli przeciwni inwestycji z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz degradacji środowiska. Jakkolwiek wskazywane argumenty o realizacji inwestycji na innych gruntach w granicach innej gminy nie mogą być przedmiotem analizy przez organ wydający decyzje z uwagi na wolność prowadzenia działalności gospodarczej i prawo do swobodnego kształtowania decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia, to jednak analizując zagadnienie organ nie może nie wziąć pod uwagę ogromnej skali inwestycji. Krajobraz rolniczy miejscowości, zostanie całkowicie zmieniony poprzez tego typu przedsięwzięcie. Na terenach planowanej inwestycji znajdują się przede wszystkim małe rodzinne gospodarstwa nie nastawione na produkcje przemysłową w zakresie hodowli zwierząt. Brak kompletnego pokrycia gminy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego doprowadza często do sytuacji, w której dochodzi do konfliktów przestrzennych. Niemniej jednak w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szlichtyngowa zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy i Miasta Szlichtyngowa nr VIII/76/99 z dnia 15 lipca 1999 r. teren planowanego przedsięwzięcia stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W treści studium zapisano, że wyrazem polityki gminy w zakresie ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest ograniczenie ich przeznaczenia pod zabudowę. W części dotyczącej ograniczeń i zakazów wprowadzanych w studium w celu ochrony środowiska wpisano, że zakazuje się lokalizowania bezściółkowych ferm hodowli zwierząt oraz dużych ferm bezściółkowych powyżej 300 DJP.

Analizując zapisy zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy ooś z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1261) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 oraz zawierać:

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

 1. a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

stwierdzić należy, jak wskazuje kontrraport, że w raporcie w rozdziale „Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji” nie sprecyzowano jasno czy wykopy pod budynki, fundamenty czy zbiorniki będą odwadniane, jak również nie sprecyzowano gdzie zostanie zagospodarowana ziemia z wykopów. Dodatkowo opis planowanego przedsięwzięcia przedstawiony w Raporcie nie jest dokładnie sprecyzowany i nie pozwala na pełna ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W dokumentacji brak jest dokładnych danych m. in. dotyczących powierzchni użytkowej zajmowanej przez poszczególne budynki inwentarskie oraz pozostałe budynki i budowle. Co z kolei uniemożliwia weryfikację poprawności wskazanej przez Wnioskodawcę obsady planowanego przedsięwzięcia. Analizując Tabelę „Zestawienie obliczeń zgodnie ze współczynnikami przeliczania sztuk maksymalnych na DJP dla poszczególnych zwierząt”, brakuje dokładnych wyliczeń jaka jest możliwa obsada wynikająca z powierzchni budynków. Stąd też istotną kwestią dla postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest dokładne określenie realnych możliwości utrzymania zwierząt.
Na podstawie zebranych danych nie można przeprowadzić obliczeń maksymalnej obsady zwierząt na terenie planowanego przedsięwzięcia, ponieważ w Raporcie OOŚ wskazano jedynie powierzchnię zabudowy poszczególnych budynków, nie wskazując powierzchni użytkowej pomieszczeń.

W przedłożonych przez Inwestora dokumentach brak szczegółowych informacji na temat dokładnej mocy biogazowni rolniczej do wytwarzania pośrednio biogazu w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, ponieważ wskazanie, że przedmiotowa instalacja będzie miała moc do 1MW jest nie wystarczająca.

Jak wskazuje mecenas Maciej Kruś w opinii prawnej dotycząca oceny przesłanek zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod kątem zapewnienia realizacji celów środowiskowych w zakresie ochrony wód (główny Zbiornik Wód Podziemnych – GZWP nr 306 Wschowa) pismem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem utrzymał warunki uzgodnienia i wskazał „Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś” (ustawa o ooś = u.i.o.ś) w tych wymaganiach wskazuje „Wykonać ujęcie wody o zdolności eksploatacyjnej do 10 m3/h”. Jednakże w Raporcie na stronie 12 w zakresie przedsięwzięcia wskazano „ujęcia wód podziemnych, składającego się z dwóch studni, o dopuszczalnej wydajności 43 m3/h, zlokalizowanego na terenie fermy zarodowej trzody chlewnej”. Wynika z tego, że każdy wariant przedsięwzięcia zakłada budowę ujęcia wód podziemnych o dopuszczalnej wydajności 43 m3/h. Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaje ją między innymi na podstawie wyników uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz raportu co wynika z art. 80 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 77 ust. Pkt 1 i art. 80 ust. 1 pkt 2 u.i.o.ś. W związku z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, które jest wiążące w tym zakresie, organ wydający decyzje powinien uwzględnić Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Gorzowie Wielkopolskim oraz odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze względu na brak możliwości zrealizowania przedsięwzięciaw którymkolwiek z wariantów zaproponowanych przez wnioskodawcę, co wynika z art. 81 ust. 1 u.i.o.ś.

            Przedstawione w Raporcie informacje opisują dokładnie sposób postępowania ze ściekami bytowymi oraz wodami opadowymi i roztopami zarówno na etapie realizacji, jak również funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że w raporcie opisując planowane przedsięwzięcie wskazano, że w ramach realizacji ujęcia wód podziemnych będzie konieczność realizacji stacji uzdatniania wody. W dalszej części opracowania pominięto ten fakt. Należy podkreślić, że w wyniku procesu uzdatniania wody powstają ścieki przemysłowe, które należy w jakiś sposób odprowadzić, natomiast w dokumentacji brak informacji w tym zakresie.

            Z analizy kontrraportu wynika, że w Raporcie przedstawiono obliczenia ilości gnojowicy jaka będzie powstawała w związku z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia oraz wskazano szczegółowo sposób jej zagospodarowania. Z analizy treści przedstawionych dokumentów wynika, że Wnioskodawca będzie zagospodarowywał powstałą w związku z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia gnojowicę w planowanej do realizacji biogazowni, a powstałą masę pofermentacyjną wykorzystywał na polach jako nawozy naturalne na obszarach pól uprawnych. Z informacji zawartych w dokumentach stanowiących materiał dowodowy w sprawie wynika, że Wnioskodawca oświadczył, że „poferment będzie wywożony w 100% na pola inwestora”. Jednocześnie w piśmie z dnia 23 kwietnia 2021 r. pełnomocnik inwestora wskazał, że poferment będzie zagospodarowywany na obszarach nie należących do wnioskodawcy, na zasadzie pisemnych zgód ich właścicieli. Przedstawił również kopie zgód właścicieli nieruchomości na odbiór nawozów.

Zgodnie z deklaracjami Inwestora posiada on wystarczającą powierzchnię pól (odpowiedni areał) pod nawożenie. Jednakże, z przedstawionych w raporcie wynika, że obszar niezbędny do zagospodarowania nawozu to 1338 ha, a areał wskazany przez Wnioskodawcę pod nawożenie to jedynie 939,056 ha.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że wnioskodawca nie przeanalizował w dokumentach możliwości zagospodarowania masy pofermentacyjnej na wskazanych działkach. Autor Raportu wskazał jedynie na posiadane przez Inwestora działki, co jest nie wystarczające dla przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Część działek wskazana przez wnioskodawcę, jako miejsce zagospodarowania nawozów w postaci pofermentu jest zlokalizowana na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Ponadto, nie wskazano również, że lokalizacja miejsc przeznaczonych pod nawożenie, zlokalizowana jest w obrębie obszaru Natura 2000 oraz obszaru chronionego krajobrazu.
W przeprowadzonej analizie inwestor powinien określić również możliwy wpływ realizacji planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Dodatkowo inwestor nie wskazał ani nie udowodnił, że na tych działkach możliwe jest nawożenie nawozem naturalnym (warunkowane poziomem wód podziemnych).

W związku z tym, na etapie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należało dokonać szczegółowej analizy możliwości zagospodarowania przedmiotowego nawozu na deklarowanych przez wnioskodawcę terenach oraz wykazać w jakich ilościach oraz z jaką częstotliwością będą one zagospodarowane. Inwestor powinien również doprecyzować w jakim stopniu poferment będzie stanowił frakcję suchą w jakim frakcję mokrą. W związku z tym, brak informacji o frakcji pofermentu, co nakazuje rozumieć, że poferment będzie stosowany jako frakcja ciekła. Brak jakiejkolwiek mowy o separacji na frakcje. Biorąc pod uwagę zestawienie obiektów inwentarskich, brak mowy o separatorze pofermentu. Mając na uwadze Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego i Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 Zbiornik Wschowa § 3 pkt. 7 Na obszarze, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wprowadza się następujące zakazy wykonywania robót i czynności:

7) stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej.

W myśl zaś art. 3 pkt 50 Prawa ochrony środowiska - przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń. Dlatego podejmowanie decyzji w sprawach szczególnie ważnych dla środowiska przyrodniczego oraz lokalnych społeczności, należy dokonywać z niezwykłą starannością. Bowiem decyzje te mają znaczący wpływ nie tylko na teraźniejszą sytuację społeczno-gospodarczą, a także na przyszłe pokolenia mieszkańców gminy oraz dalszy, zrównoważony rozwój gminy. Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na gminę obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa jako organ wypełniający obowiązki wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, dąży do systematycznego, zrównoważonego rozwoju gminy.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ, odmowa wydania zgody na realizację przedsięwzięcia następuje wówczas gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację tego przedsięwzięcia, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy.

Co istotne, GZWP nr 306 zaopatruje w wodę pitną mieszkańców nie tylko Gminy Szlichtyngowa, ale całego powiatu wschowskiego, w związku z czym decyzje podejmowane przez tutejszy Organ, winny zmierzać do tego, żeby zastosować zasadę prewencji, czyli jak najlepiej chronić wody podziemne przed zanieczyszczeniem, ponieważ na tym terenie nie ma innego, alternatywnego zbiornika wód podziemnych. Wszelkie zanieczyszczenia terenu stanowią duże zagrożenie dla tego zbiornika.

Zatem, analizując przedmiotową sprawę tutejszy organ wziął pod uwagę, że niepokój budzi nie tylko możliwość wystąpienia awarii, ale również ilość powstałego przy tak dużej skali produkcji pofermentu, który będzie musiał być wywieziony na pola uprawne i tym samym istnieje realne zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń przez warstwę wodonośną o niskim stopniu izolacji.

Zatem oddziaływanie produkcji zwierzęcej na środowisko ściśle skorelowane jest z wielkością pogłowia zwierząt i ilością pobieranej przez nie paszy. Do środowiska wodnego dostają się niespożytkowane przez uprawy składniki nawozów mineralnych i naturalnych oraz inne substancje używane aktualnie w produkcji rolniczej. Procesy te przebiegają z bardzo różnym nasileniem, w zależności przede wszystkim od właściwości fizyczno - wodnych gleb. Należy podkreślić, że zasilanie poziomu wodonośnego w przypadku GZWP nr 306 Wschowa zachodzi na drodze bezpośredniej infiltracji opadów, których z roku na rok mamy coraz mniej oraz pośrednio przez przesączanie wód nakład występujących powyżej glin zwałowych. Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez planowaną inwestycję zmniejszy również retencję wód gruntowych. Występujące w różnych formach, w nawozach naturalnych, azot (głównie amonowy oraz azotanowy) i fosfor (fosforany), jeśli nie zostaną pobrane przez rośliny, przyczyniają się do eutrofizacji wód. Azot amonowy jest częściowo uwalniany do atmosfery, w formie amoniaku, a częściowo ulega nitryfikacji do formy azotu azotanowego. Nadmiar niewykorzystanego przez rośliny azotu azotanowego w niewielkim stopniu ulega denitryfikacji i jest uwalniany do atmosfery, a pozostała jego część jest wymywana przez wody gruntowe i następnie może dostawać się do wód podziemnych. Największe zagrożenia wymywania azotanów występują na lekkich, piaszczystych glebach.

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, a także ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. Realizacja omawianej inwestycji spowoduje nadmierną koncentrację różnego rodzaju zanieczyszczeń powodowanych działalnością rolniczą. Po analizie przedłożonego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, że nadmiar rozpuszczonych, a niewykorzystanych przez rośliny składników mineralnych (zwłaszcza związków azotu i fosforu) zawartych w masie pofermentacyjnej, które przedostaną się do wód podziemnych, powodując ich degradację, przyczyniają się do pogorszenia jakości wody pitnej w ujęciu komunalnym w miejscowości Stare Drzewce, a także poprzez wprowadzanie zanieczyszczeń oraz pogorszenie stanu wód podziemnych wpłyną na nieosiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla tych wód.

Organ jednocześnie wskazuje, że podstawą rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie jest § 3 pkt 8 Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego i Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 Zbiornik Wschowa.

Wskazać należy, że obszar planowanej inwestycji znajduje się na terenie objętym Rozporządzeniem. Zgodnie z § 3 pkt 8 na obszarze, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakaz lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt w systemie bezściółkowym w liczbie nie mniejszej, niż 210 DJP. Tymczasem zgodnie z kartą informacyjną i raportem planowana jest obsada 2515 DJP.
Organ pismem z dnia 4 marca 2022 r., znak: SOŚ.6220.5.49.2020.AŚwi poinformował pełnomocnika inwestora, iż zgodnie z zapisami Rozporządzenia, lokalizacja wnioskowanego przedsięwzięcia na działce o nr 525/1 obręb Stare Drzewce nie będzie możliwa. W odpowiedzi, Inwestor wskazał, iż nie ma zastosowania rozporządzenie w stosunku do procedowanej sprawy. A to z uwagi na to postępowanie powinno być prowadzone na podstawie przepisów z dnia złożenia wniosku. Toczące się postępowanie powinno być procedowane według stanu prawnego wszczęcia postępowania, czyli 28 czerwca 2019 r. Następujące zmiany prawne od momentu wszczęcia postępowania nie mogą mieć zastosowanie w procedurze administracyjnej.

Nie można zgodzić się z takim poglądem. Przepisy powołanego Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego i Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 września 2021 r. nie zawierają przepisów przejściowych dotyczących ich stosowania w postepowaniach już wszczętych. Zatem przepisy Rozporządzenia należy stosować od dnia ich wejścia w życie do każdych postępowań.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku wydanym jako późniejszy. Późniejsza bo w dniu 4 października 2021 r. była publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, stąd należy przyjąć, że Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 października 2021 r.

W ocenie organu jest to przepis prawa materialnego, a nie proceduralnego jak wskazuje pełnomocnik Inwestora.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Należy przyjąć, że na podstawie wskazanego Rozporządzenia w ogóle nie jest możliwa realizacja określonego we wniosku przedsięwzięcia. Stąd skoro nie jest możliwa lokalizacja przedsięwzięcia, to tym bardziej nie jest możliwe wskazanie w drodze decyzji środowiskowych uwarunkowań tego przedsięwzięcia.

W ocenie organu niniejszy stan faktyczny jest podobny do rozwiązania przyjętego w art. 80 ust. 2 ustawy zgodnie z którym właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.
Co prawda Rozporządzenie nie jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ale zawiera przepisy ograniczające możliwości lokalizowania przedsięwzięć.

Wszystkie strony postępowania, na każdym etapie postępowania miały zagwarantowany czynny udział w postępowaniu. W przedmiotowym postępowaniu zebrany materiał dowodowy w postaci raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko wraz z uzupełnieniami, pisma mieszkańców, materiały zgromadzone w czasie prowadzonych zebrań informacyjnych, w których uczestniczył Inwestor, jego przedstawiciele
oraz mieszkańcy pozwoliły na ustalenie istotnych okoliczności w sprawie.

Zgodnie z art. 77 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Natomiast, zgodnie z art. 80 k.p.a. organ administracji publicznej ocenia na podstawie całości materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z art. 80 ust. 1 ustawy OOŚ, kierując się wynikami uzgodnienia oraz ustaleniami wynikającymi ze zgromadzonego materiału dowodowego (raport wraz z uzupełnieniami, pisma Mieszkańców, wyjaśnienia, Kontrraportu oraz Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego i Wojewody Dolnośląskiego z 14 września 2021 r. w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 Zbiornik Wschowa oraz opinie prawne mecenasa Macieja Krusia) i wynikami postępowania z udziałem społeczeństwa, organ stwierdził, że zasadne jest odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji o jej wydaniu w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowa, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz w Sołectwie Stare Drzewce i Gola.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu, wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

z up. Burmistrza

/-/ Błażej Rajman
Zastępca Burmistrza

TytułTypRozmiarDodany przez
Decyzja z dnia 29.07.2022 r. pdf318.40 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 29 lipiec 2022 13:57 BR