Szlichtyngowa, 31 maja 2022 r.

SOŚ.6220.5.48.1.2020.AJur

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając na podstawie art. 36 § 1, a także w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2052 ze zm. zwana dalej „k.p.a”),

zawiadamia

Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”. Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do 29 lipca 2022 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Termin wskazany w art. 35 k.p.a. uległ wydłużeniu ze względu na skomplikowany charakter sprawy, jak również konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego dotyczącego sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski” w związku z pismem Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2021 r. znak: DŚ.II.7222.2.15.2021 dotyczącym konieczności przeprowadzenia ponownej analizy materiału dowodowego wraz ze sporządzeniem kontrraportu. Organ wskazuje, że w dniu 21 października 2021 r. zawarł umowę z Eko-log Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/3, 61-058 Poznań w przedmiocie opracowania kontrraportu do raportu oddziaływania na środowisko pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gmina Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”.

W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji zawiadomienia. 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 ustawy kodeks postępowania administracyjnego strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Pouczenie

Zgodnie z art. 36 § 1 kpa Strona ma prawo do wniesienia ponaglenia.

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 10 czerwiec 2022 10:17 BR