Szlichtyngowa, 27 października 2021 r.

SOŚ.6220.5.42.2020.AŚwi

POSTANOWIENIE

            Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej kpa) w związku z art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., zwana dalej ustawą ooś)

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, gm. Szlichtyngowa, powiat wschowski”.

UZASADNIENIE

21 sierpnia 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze po rozpatrzeniu sprawy z odwołania od decyzji znak: SOŚ.6220.4.2019.AWty wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa w dniu 28 lutego 2020 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 525/1, obręb Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa” uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego jej rozpatrzenia.

7 grudnia 2020 r. pismem znak: SOŚ.6220.5.1.2020.AŚwi wezwano wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku z dnia 1 lipca 2019 r. oraz wyjaśnień. Przedmiotowe uzupełnienie wpłynęło do tut. Organu dnia 16 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym, 18 stycznia 2021 r., działając na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy ooś, zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze PGW Wody Polskie o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w oparciu o uzupełnienie z dnia 16 grudnia 2020 r. 25 stycznia 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze PGW Wody Polskie przekazał pismo według właściwości do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w postanowieniu z 7 listopada 2019 r. znak: WZŚ.4242.84.2019.SL. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli pismem NZ.4301.2.2021 z dnia 19 lutego 2021 r. wyraził w sprawie opinię pozytywną. Marszałek Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze podtrzymał opinię z 20 listopada 2019 r. znak: DŚ.II.7222.2.2019. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie pismem z dnia 2 marca 2019 r. znak: WR.RZŚ.4360.13.2021.AK postanowił uzgodnić realizację przedsięwzięcia.

12 kwietnia 2021 r. obwieszczeniem znak: SOŚ.6220.5.14.2020.AŚwi podano do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz zawiadomiono wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków. W toku przedmiotowej procedury do tut. Urzędu wpłynęły pisma z uwagami i wnioskami od mieszkańców miejscowości Stare Drzewce i Gola.

Mając na uwadze powyższe, 10 maja 2021 r. pismem znak: SOŚ.6220.5.24.2020.AŚwi wezwano wnioskodawcę do wyjaśnień. Przedmiotowe wyjaśnienia wpłynęły do tut. Organu 26 maja 2021 r. 18 czerwca 2021 r. ponownie wezwano wnioskodawcę do wyjaśnień pismem znak: SOŚ.6220.5.26.2020.AŚwi. W odpowiedzi na pismo, pełnomocnik wnioskodawcy 23 czerwca 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30 czerwca 2021 r.)  zwrócił się z prośbą o dostarczenie uwag społeczeństwa wynikającychz procesu konsultacji społecznych. 30 czerwca 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej przesłał zanonimizowane pisma zawierające wnioski i uwagi mieszkańców, jakie wpłynęły do tut. Urzędu w trakcie procedury udziału społeczeństwa w związku z prowadzonym postępowaniem, pismem znak: SOŚ.6220.27.2020.AŚwi.

8 lipca 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15 lipca 2021 r.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18 czerwca 2021 r. znak: SOŚ.6220.5.26.2020.AŚwi do organu prowadzącego postepowanie wpłynęły wyjaśnienia wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy ooś 20 lipca 2021 r. ponownie zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w oparciu o uzupełnienia wnioskodawcy.

13 sierpnia 2021 pismem znak: WZŚ.4221.130.2021.SL Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w postanowieniu z dnia 7 listopada 2019 r. 16 sierpnia 2021 r. pismem znak: NZ.4301.2.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii wydanej dnia 19 lutego 2021 r. 25 sierpnia 2021 r. pismem znak: WR.RZŚ.4360.13.2021.AK Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podtrzymał swoje stanowisko zawarte w postanowieniu z dnia 2 marca 2021 r.

24 sierpnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30 sierpnia 2021 r.) Marszałek Województwa Lubuskiego zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z prośbą o informację, czy przedłożony w dniu 3 września 2019 r. raport wraz z uzupełnieniami jest raportem ostatecznym, czy też dla planowanego przedsięwzięcia będzie przeprowadzona i wzięta pod uwagę ponowna analiza wraz z kontrraportem.

18 października 2021 r., biorąc pod uwagę konieczność rzetelnej weryfikacji dowodów niezbędnych w przedmiotowym postępowaniu, pismem znak: SOŚ.6220.5.41.2020.AŚwi poinformowano Marszałka Województwa Lubuskiego
o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej analizy wraz z kontrraportem dla planowanego przedsięwzięcia. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 97 § 1 pkt. 4 kpa organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ. Zgodnie z art. 103 kpa, zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

POUCZENIE

Na podstawie art. 101 § 3 kpa na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, al. Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra za pośrednictwem tutejszego organu.