Szlichtyngowa, dn. 07 czerwca 2023 r.

ZB.0002.XLVII-2.23                                                                                 

Zawiadamiam, że dnia 22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 7. Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za rok 2022.
  1. rozpatrzenie raportu o stanie gminy;
  2. debata nad raportem o stanie gminy;
  3. podjęcie Uchwały Nr XLVII/351/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok.
  1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z wykonania budżetu;
  2. opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;
  3. opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;
  4. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu;
  5. podjęcie Uchwały Nr XLVII/352/23 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok.
 9. Podjęcia aktu absolutoryjnego.
  1. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok;
  2. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium;
  3. Podjęcie Uchwały Nr XLVII/353/23 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr XLVII/354/23 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
  2. Uchwała Nr XLVII/355/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa.
 11. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie obrad. Przewodnicząca

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

/-/ Anna Zalewska

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 07 czerwiec 2023 12:55 BR