Szlichtyngowa, dn. 21 marca 2023 r.

ZB.0002.XLV-2.23                                                                                                                           

Zawiadamiam, że dnia 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 5. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Szlichtyngowa oraz działania podjęte na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.
 6. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 8. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej za 2022 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr XLV/334/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
  2. Uchwała Nr XLV/335/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2029.
  3. Uchwała Nr XLV/336/23 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach.
  4. Uchwała Nr XLV/337/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Szlichtyngowa na 2023 rok.
  5. Uchwała Nr XLV/338/23 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków.
  6. Uchwała Nr XLV/339/23 w sprawie przekazania petycji wg właściwości.
  7. Uchwała Nr XLV/340/23 w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.
 12. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie obrad.

                                                                                                         Przewodnicząca
                                                                                         Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                            /-/ Anna Zalewska

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 marzec 2023 13:12 BR