Szlichtyngowa, dn. 17 listopada 2022 r.

ZB.0002.XL-2.22                                                                                       

Zawiadamiam, że dnia 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 5. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 7. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 roku.
 9. Informacja o stanie wodociągów i stacji wodociągowych w gminie oraz stan kanalizacji sanitarnej.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr XL/290/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
  2. Uchwała Nr XL/291/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2029.
  3. Uchwała Nr XL/292/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/270/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Szlichtyngowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  4. Uchwała Nr XL/293/22 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
  5. Uchwała Nr XL/294/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2024.
  6. Uchwała Nr XL/295/22 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
  7. Uchwała Nr XL/296/22 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
  8. Uchwała Nr XL/297/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/231/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
  9. Uchwała Nr XL/298/22 w sprawie rozpatrzenia petycji.
  10. Uchwała Nr XL/299/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz głównego najemcy.
  11. Uchwała Nr XL/300/22 w sprawie określenia opłaty od posiadania psów.
  12. Uchwała Nr XL/301/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  13. Uchwała Nr XL/302/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa odliczenia podatku rolnego w 2023 roku.
  14. Uchwała Nr XL/303/22 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
  15. Uchwała Nr XL/304/22 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Zielona Dolina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  16. Uchwała Nr XL/305/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji strategii terytorialnej „Partnerstwa Gmin – Lubuska 9” dla Gmin: Kożuchów, Nowa Sól – gmina wiejska, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko, Kolsko, Wschowa, Szlichtyngowa, Sława.
 11. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie obrad.                                                                                          

                                                                                                              Przewodnicząca
                                                                                         Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                            /-/ Anna Zalewska

TytułTypRozmiarDodany przez
Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej pdf122.92 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 21 listopad 2022 08:08 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 listopad 2022 08:10 BR