Szlichtyngowa, dn. 09 czerwca 2022 r.

ZB.0002.XXXV-2.22                                                                                       

Zawiadamiam, że dnia 23 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 7. Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za rok 2021.
  1. rozpatrzenie raportu o stanie gminy;
  2. debata nad raportem o stanie gminy;
  3. podjęcie Uchwały Nr XXXV/264/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 rok.
  1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z wykonania budżetu;
  2. opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;
  3. opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;
  4. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu;
  5. podjęcie Uchwały Nr XXXV/265/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 rok.
 9. Podjęcia aktu absolutoryjnego.
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2021 rok;
  2. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium;
  3. Podjęcie Uchwały Nr XXVV/266/22 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr XXXV/267/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego „Partnerstwa Gmin – Lubuska 9” dla Gmin: Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko, Kolsko, Wschowa, Szlichtyngowa, Sława.
  2. Uchwała Nr XXXV/268/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
  3. Uchwała Nr XXXV/269/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2026.
 11. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Szlichtyngowa

/-/ Anna Zalewska

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 czerwiec 2022 14:57 BR