Szlichtyngowa, dn. 23 marca 2022 r.

ZB.0002.XXXI-1.22

Zawiadamiam, że dnia 30 marca 2022 r. (środa) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Szlichtyngowa oraz działania podjęte na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.
 5. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 7. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej za 2021 rok.
 9. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała Nr XXXI/243/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/216/21 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Dryżyna”.
  • Uchwała Nr XXXI/244/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
  • Uchwała Nr XXXI/245/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
  • Uchwała Nr XXXI/246/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2026.
  • Uchwała Nr XXXI/247/22 w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 dla mieszkańców Gminy Szlichtyngowa.
  • Uchwała Nr XXXI/248/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programy Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2022 rok.
  • Uchwała Nr XXXI/249/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa
   w 2022 roku.
  • Uchwała Nr XXXI/250/22 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
  • Uchwała Nr XXXI/251/22 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.
  • Uchwała Nr XXXI/252/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad, trybu i sposobu udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa oraz sposobu ich rozliczania.
 11. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy bieżące
 13. Zakończenie obrad.

 W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) uprzejmie informuję, iż sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności. Osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie
https://szlichtyngowa.sesja.pl/

                                                                                                                                                  Przewodnicząca
                                                                                                  Rady Miejskiej Szlichtyngowa

            /-/ Anna Zalewska

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 marzec 2022 13:48 BR