Szlichtyngowa, dn.22 listopada 2021 r.

ZB.0002.XXVIII-1.21                                                                               

Zawiadamiam, że dnia 29listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 8. Informacja o stanie wodociągów i stacji wodociągowych w gminie oraz stan kanalizacji sanitarnej.
 9. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała Nr XXVIII/217/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
  • Uchwała Nr XXVIII/218/21 w sprawie przyjęcia i przekazania projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szlichtyngowa, przyjętego Uchwałą Nr X/79/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 12 września 2019 r.
  • Uchwała Nr XVIII/219/21 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
  • Uchwała Nr XVIII/220/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2022.
  • Uchwała Nr XXVIII/221/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2022 r.
  • Uchwała Nr XXVIII/222/21 w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych gminy.
  • Uchwała Nr XXVIII/223/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 10. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie obrad.

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) uprzejmie informuję, iż sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności. Osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie https://szlichtyngowa.sesja.pl/

                                                                                                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                          /-/ Anna Zalewska

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 listopad 2021 17:00 BR