Szlichtyngowa, dn. 09 czerwca 2021 r.

ZB.0002.XXV-1.21                                                                                          

Zawiadamiam, że dnia 23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 13:00 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

7. Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za rok 2020.

7.1 rozpatrzenie raportu o stanie gminy;

7.2 debata nad raportem o stanie gminy;

7.3 podjęcie Uchwały Nr XXV/194/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok.

8.1 sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z wykonania budżetu;

8.2 opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;

8.3 opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;

8.4 dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu;

8.5 podjęcie Uchwały Nr XXV/195/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok.

9. Podjęcia aktu absolutoryjnego.

9.1 wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok;

9.2 Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium;

9.3 Podjęcie Uchwały Nr XXV/196/21 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

10. Podjęcie uchwał:

10.1 Uchwała Nr XXV/197/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Szlichtyngowa”.

10.2 Uchwała Nr XXV/198/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.

10.3 Uchwała Nr XXV/199/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szlichtyngowa na rok szkolny 2021/2022.

10.4 Uchwała Nr XXV/200/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.

10.5 Uchwała Nr XXV/201/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa.

10.6 Uchwała Nr XXV/202/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szlichtyngowa.

11. Wnioski, interpelacje i zapytania.

12. Sprawy bieżące

13. Zakończenie obrad.

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) uprzejmie informuję, że osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie https://szlichtyngowa.sesja.pl/

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  Przewodnicząca
                                                                                                  Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                                                                                                                                                 /-/ Anna Zalewska

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 09 czerwiec 2021 10:54 BR