Szlichtyngowa, 21.12.2021 r.

Znak sprawy: RIPP.271.2.23.2021              

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto

 1. Zamawiający: Gmina Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

NIP 497 00 15 085     REGON 411050801

tel. +48 65 549 23 27, fax +48 65 549 23 41

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

 Opis przedmiotu zamówienia

 1. W skład zadania wchodzi:
 2. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego”, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2021 r. poz. 741, ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1588, ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589, ze zm.), a także z przepisami odrębnymi.
 3. W zakres opracowania przedmiotu zamówienia będzie wchodziło:

- ustalenie stron postępowania,

- ustalenie organów uzgadniających,

- przygotowanie analizy urbanistycznej i projektu decyzji

- przygotowanie załączników graficznych do decyzji i analizy urbanistycznej,

- przekazanie załączników graficznych w ilości potrzebnej do wysłania organom uzgadniającym.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1) w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 1. a) przeprowadzenie analizy o której mowa w art. 53 ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. b) sporządzenie wstępnego (tzn. „do uzgodnienia”) projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji, inwestycji celu publicznego wraz z załącznikiem oraz wskazaniem stron postępowania,

2) w przypadku decyzji o warunkach zabudowy:

 1. przeprowadzenie analizy o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003, Nr 164, poz. 1588, ze zm.),
 2. przeprowadzenie inwentaryzacji urbanistycznej w terenie na obszarze analizowanym,
 3. sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o analizę o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, zgodnego z przepisami wymienionymi w ust. 2, wraz ze wskazaniem stron postępowania.

3) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości wynikających z prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

4) współpraca przy rozpatrzeniu ewentualnych uwag, wniosków i zastrzeżeń stron postępowania wraz z wnioskami na piśmie,

5) w przypadku odwołania się od decyzji – współpraca przy sporządzeniu projektu pisma do organu odwoławczego wraz z uzasadnieniem podjętego w decyzji rozstrzygnięcia,

6) współpraca przy analizie złożonych wniosków o wydanie ww. decyzji.

 1. Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z:
 2. wnioskami i dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego,
 3. obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz. U. z  2021 r. poz. 741, ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1588, ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń
i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589, ze zm.),

 1. aktualnym stanem wiedzy technicznej.
 2. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV 714000002, CPV 712000000.
 3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Termin realizacji: do 31.12.2022 r.

 1. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
 2. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – według załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1,

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2,

3) oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 3,

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) bądź oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

5) kserokopia uprawnień urbanistycznych lub kwalifikacji do wykonywania zawodu urbanisty zgodnych z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z  2021 r. poz. 741, ze zm.).

6) parafowany na każdej stronie projekt postanowień umowy - załącznik nr 4,

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest:

- Pani Sylwia Prętka - Szulc – Inspektor ds. Planowani Przestrzennego, tel. (65) 549 24 31, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w zakresie merytorycznym zadania),

- Tatiana Wasielewska - Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, (procedura udzielania zamówienia publicznego), tel. (65) 549 24 31, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 7:30 do 15:30.

 VII. Miejsce składania ofert sposób składania oferty

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Opracowanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

 NIE OTWIERAĆ PRZED 07.01.2022 r. w terminie do dnia 07.01.2022, do godz. 15:30, lub

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

 1. Kryteria oceny ofert:

       Cena - 100 %

Sposób oceny ofert:

Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

Należy podać zarówno cenę netto jak i brutto.

Cena = najniższa cena brutto.

 1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) [dalej „RODO”] informuje się co następuje:

 

Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO]

 

Gmina Szlichtyngowa

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

Ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa tel. 655492327 fax. 655492341
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych [dalej IOD]

Z IOD można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto pod nazwą: „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

·         art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

·         Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U., poz. 2019 r. z późn. zm.) [dalej Ustawa pzp]

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy pzp.

 

Odbiorcy danych.
Udostępnianie danych.
Powierzanie przetwarzania danych.

Odbiorcy danych: Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp. Operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  2012 r. Prawo  pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1041). Posłaniec dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.

Kategorie podmiotów przetwarzających: Zewnętrzny hostingodawca. Podmiot dostarczający narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej.

Okres przechowywania danych.

·         ADO  przechowuje   protokół   postępowania   wraz z załącznikami  przez  okres  4 lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

·         Jeżeli  okres  obowiązywania  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego przekracza    4 lata,  ADO przechowuje  protokół  postępowania  wraz z załącznikami  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy  w sprawie  zamówienia publicznego.

·      ADO przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci,
w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania

zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1 Ustawa pzp)

zgodnie z art. Art. 269 pkt 3 ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych określa Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,

Prawa osoby której dane dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo do:

·         żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

·         żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

·         żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

·         żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO oraz Ustawy pzp.

Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO

Nie przysługuje Pani/Panu:

·         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

·         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

·         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

______________________

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy,
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków,
 4. Projektowane postanowienia umowy,

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Zapytanie ofertowe - skan pdf2.37 MBBR
Zapytanie ofertowe (.pdf)pdf196.07 KBBR
Formularze i oświadczenia (.docx)docx23.42 KBBR
Projekt umowy (.doc)doc86.50 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 grudzień 2021 14:22 BR