1. Uchwała Nr XXVIII/217/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
  2. Uchwała Nr XXVIII/218/21 w sprawie przyjęcia i przekazania projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szlichtyngowa, przyjętego Uchwałą Nr X/79/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 12 września 2019 r.
  3. Uchwała Nr XVIII/219/21 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
  4. Uchwała Nr XVIII/220/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2022.
  5. Uchwała Nr XXVIII/221/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2022 r.
  6. Uchwała Nr XXVIII/222/21 w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych gminy.
  7. Uchwała Nr XXVIII/223/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 01 grudzień 2021 12:42 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 grudzień 2021 12:43 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 grudzień 2021 12:43 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 grudzień 2021 12:43 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 grudzień 2021 12:43 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 grudzień 2021 12:44 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 grudzień 2021 12:44 BR
Artykuł został zmieniony. środa, 01 grudzień 2021 12:44 BR
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 01 grudzień 2021 12:54 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 grudzień 2021 12:13 BR