1) Uchwała Nr XX/148/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

2) Uchwała Nr XX/149/20 w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, zlokalizowanej w Starych Drzewcach.

3) Uchwała Nr XX/150/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szlichtyngowa na lata 2021-2025.

4) Uchwała Nr XX/151/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szlichtyngowa na lata 2021-2023.

5) Uchwała Nr XX/152/20 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

6) Uchwała Nr XX/153/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2021.

7) Uchwała Nr XX/154/20 w sprawie nadania Regulaminu korzystania z przystani rekreacyjnej pływającej na rzece Barycz w miejscowości Wyszanów.

8) Uchwała Nr XX/155/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie nieruchomości.

9) Uchwała Nr XX/156/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej.

10) Uchwała Nr XX/157/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Szlichtyngowa”.

11) Uchwała Nr XX/158/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Nowego Szpitala we Wschowie Sp. z o.o."

12) Uchwała Nr XX/159/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2021 r.

13) Uchwała Nr XX/160/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja łączności radiowej na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu wschowskiego”.

14) Uchwała Nr XX/161/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji we Wschowie na sfinansowanie wydatków bieżących.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała XX/148/20pdf525.03 KBBR
Uchwała XX/149/20pdf263.45 KBBR
Uchwała XX/150/20pdf592.85 KBBR
Uchwała XX/151/20pdf595.46 KBBR
Uchwała XX/152/20pdf344.08 KBBR
Uchwała XX/153/20pdf523.76 KBBR
Uchwała XX/154/20pdf369.37 KBBR
Uchwała XX/155/20pdf270.41 KBBR
Uchwała XX/156/20pdf254.85 KBBR
Uchwała XX/157/20pdf272.01 KBBR
Uchwała XX/158/20pdf263.39 KBBR
Uchwała XX/159/20pdf259.25 KBBR
Uchwała XX/160/20pdf266.77 KBBR
Uchwała XX/161/20pdf261.09 KBBR
Protokoły z glosowańpdf196.02 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 27 listopad 2020 11:37 BR
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 listopad 2020 11:38 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 listopad 2020 14:28 BR