Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że przedłuża się nabór wniosków na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” do dnia 27 maja 2019 r.

Wnioski i dodatkowe informacje można również uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, osoba do kontaktu: Agnieszka Wtykło, pokój nr 1, tel. 65 5492 327.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

Jednocześnie przypominam, że stosownie do zapisów Zarządzenia nr 71/16 Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa przy udziale środków pozyskanych w formie dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”, ubiegający się o dotację do wniosku winni dołączyć:
w przypadku demontażu pokryć dachowych, pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest:
 tytuł prawny do nieruchomości/zgodę współwłaścicieli nieruchomości/zgodę wspólnoty mieszkaniowej/zgodę zarządcy nieruchomości
 zgłoszenie do Starostwa Powiatowego we Wschowie zamiaru zmiany pokrycia dachowego;
 pozytywną opinię Starosty Wschowskiego w sprawie zmiany pokrycia dachowego;
 pisemną zgodę (wszystkich współwłaścicieli) na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości;
 dokumenty wskazane w §4 regulaminu – dotyczy podmiotów dla których przyznana dotacja będzie stanowić pomoc de minimis.
w przypadku pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest:
 tytuł prawny do nieruchomości/zgodę współwłaścicieli nieruchomości/zgodę wspólnoty mieszkaniowej/zgodę zarządcy nieruchomości
 pisemną zgodę (wszystkich współwłaścicieli) na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości;
 dokumenty wskazane w §4 regulaminu – dotyczy podmiotów dla których przyznana dotacja będzie stanowić pomoc de minimis.
Ponadto informuję, że jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest wpisanie nieruchomości do inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Szlichtyngowa. 
Uwaga: zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 14 maj 2019 15:22 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 listopad 2021 09:17 BR