Znak sprawy: SOŚ.6232.26.3.2021.AJur                             Szlichtyngowa, dnia 25.03.2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30.000 EURO NA:

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
z terenu gminy Szlichtyngowa”

 1. Rodzaj zamówienia: usługi.
 2. Zamawiający: Gmina Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, NIP 4970015085, REGON 411050801.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  z terenu gminy Szlichtyngowa”.
 • Zakres prac obejmuje odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 • Szacunkowa ilość odpadów zgłoszona przez rolników:
 1. folia rolnicza – 2,16 Mg,
 2. siatki i sznurki do owijania balotów – 1,12 Mg,
 3. opakowania po nawozach – 4,82 Mg,
 4. Big Bag – 5,30 Mg.
 • Wskazane ilości mogą ulec zmianie, na skutek dokonania faktycznego pomiaru masy usuwanych odpadów, podczas realizacji zamówienia.
 1. W okresie trwania umowy w ramach realizacji zadania nie przewiduje się minimalnej ani maksymalnej gwarantowanej ilości zgłoszonych prac.
 2. Ostateczna ilość odpadów w postaci folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Szlichtyngowa, usuniętych lub odzyskanych w ramach realizacji zadania zależy         od faktycznej ich wagi.
 • Podczas odbioru odpadów z miejsca wskazanego przez Gminę Szlichtyngowa należy dokonać ich ważenia kontrolnego. Pomiar musi być odnotowany w karcie przekazania odpadu, podpisanej przez właściciela tych odpadów. Informacje zawarte w kartach  muszą być zgodne z ilością przekazanych odpadów do recyklingu lub przetransportowanych do odpowiedniego podmiotu celem ich unieszkodliwienia.
 • Karty przekazania odpadu stanowić będą podstawę do rozliczenia zadania.
 • Karty przekazania odpadu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819).
 • Prace związane z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, począwszy od zbiórki i transportu odpadów do recyklerów lub ich unieszkodliwienie na składowisku oraz powadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów winny być dokonane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.)
 1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pocztą na adres: Gmina Szlichtyngowa,
  Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa (lub faxem na numer 65 54 92 341 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.04.2022 r. do godz. 15.30.
 • Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną odrzucone.
 • Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zaproszenia do składania ofert. Wszelkie skreślenia należy zaparafować. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 1. Do niniejszej oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 • Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej – załącznik nr 1.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, wydanego przez właściwy organ.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2.
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3.
 • Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 4.
 • Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 5.
 1. Kryterium wyboru ofert: cena 100%.
 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2022 r.
 3. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Aleksandra Jurgielewicz, 65 54 92 327, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym oferentem tylko w przypadku uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW. W przypadku braku przyznania środków zewnętrznych, przedmiotowa umowa nie zostanie podpisana.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.