Szlichtyngowa, 26 maja 2023 r.

SOŚ.6220.3.5.2023.AJur

 POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 5, ust. 5a i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., zwanej dalej ustawą ooś), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., zwanej dalej kpa), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 lutego 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 2 marca 2023 r.) Inwestora Centralna Grupa Energetyczna S.A, Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi, reprezentowanego przez prokurenta p. Błażeja Boryna, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębie Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW”, po zasięgnięciu opinii:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – opinia z dnia
    18 kwietnia 2023 r., znak: WZŚ.4220.205.2023.PK,
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli – opinia z dnia 17 kwietnia 2023 r. (wpływ do tut. Urzędu 20 kwietnia 2023 r.), znak: NZ.9022.4.15.2023,
  3. Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia z dnia 21 kwietnia 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu
    27 kwietnia 2023 r.), znak: WR.ZZŚ.7.4901.83.2023.MN

Postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z  dnia 28 lutego 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 2 marca 2023 r.) Inwestor Centralnej Grupy Energetycznej S.A, Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi, reprezentowanego przez prokurenta p. Błażeja Boryna, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębie Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW”.

            Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U z 2022 r., poz. 1071) planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Zgodnie  z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust 1a. ustawy ooś.

         Pismem z dnia 30 marca 2023 r., znak: SOŚ.6220.3.2.2023.AJur Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podał do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, informując jednocześnie strony o możliwości brania czynnego udziału na każdym etapie postępowania.

Pismem z dnia 30 marca 2023 r., znak: SOŚ.6220.3.3.2023.AJur Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, pismem z dnia 18 kwietnia 2023 r. (wpływ do tut. Urzędu 18 kwietnia 2023 r.), znak: WZŚ.4220.205.2023.PK, wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2023 r. (wpływ do tut. Urzędu 20 kwietnia 2023 r.), znak: NZ.9022.4.15.2023 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a zakres i stopień szczegółowości sporządzonego raportu powinien spełniać wymogi art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), ze szczegółowym uwzględnieniem wpływu inwestycji na wody podziemne.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27 kwietnia 2023 r.), znak: WR.ZZŚ.7.4901.83.2023.MN uzgodnił, że dla ww. przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 8 maja 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, uwzględniając ww. opinie, wydał postanowienie znak: SOŚ.6220.3.4.2023.AJur, w którym nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o odziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Ponieważ postanowienie to nie zostało zaskarżone, po stronie wnioskodawcy powstał obowiązek do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego, zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy ooś, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę ww. raportu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 63 ust. 5a ustawy ooś, jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 maj 2023 20:24 BR