Szlichtyngowa, 8 maja 2023 r.

SOŚ.6220.3.4.2023.AJur

POSTANOWIENIE

Na podstawie 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 66 oraz art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., zwanej dalej ustawą ooś), a także art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwanej dalej kpa), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 lutego 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 2 marca 2023 r.) Inwestora Centralna Grupa Energetyczna S.A, Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi, reprezentowanego przez prokurenta p. Błażeja Boryna, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie w obrębie Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW”

po zasięgnięciu opinii:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – opinia z dnia 18 kwietnia 2023 r., znak: WZŚ.4220.205.2023.PK,
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli – opinia z dnia 17 kwietnia 2023 r. (wpływ do tut. Urzędu 20 kwietnia 2023 r.), znak: NZ.9022.4.15.2023,
  3. Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia z dnia 21 kwietnia 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27 kwietnia 2023 r.), znak: WR.ZZŚ.7.4901.83.2023.MN

Postanawiam

  1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębie Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW”
  2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy ooś, który powinien uwzględniać w szczególności poniższe zagadnienia z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w aspekcie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz realizację celów środowiskowych:
  3. Oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie wykazania braku negatywnych skutków dla środowiska, w szczególności wód podziemnych GZWP „306-Wschowa”.
  4. Oddziaływanie akustyczne pochodzące z planowanego przedsięwzięcia na tereny chronione przed hałasem.
  5. Możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych z innymi inwestycjami realizowanymi i planowanymi do realizacji w sąsiedztwie rozpatrywanej inwestycji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z  dnia 28 lutego 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 2 marca 2023 r.) Inwestor Centralnej Grupy Energetycznej S.A, Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi, reprezentowanego przez prokurenta p. Błażeja Boryna, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w obrębie Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW”.

            Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U z 2022 r., poz. 1071) planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust 1a. ustawy ooś.

         Pismem z dnia 30 marca 2023 r., znak: SOŚ.6220.3.2.2023.AJur Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podał do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, informując jednocześnie strony o możliwości brania czynnego udziału na każdym etapie postępowania.

Pismem z dnia 30 marca 2023 r., znak: SOŚ.6220.3.3.2023.AJur Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, pismem z dnia 18 kwietnia 2023 r. (wpływ do tut. Urzędu 18 kwietnia 2023 r.), znak: WZŚ.4220.205.2023.PK, wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2023 r. (wpływ do tut. Urzędu 20 kwietnia 2023 r.), znak: NZ.9022.4.15.2023 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a zakres i stopień szczegółowości sporządzonego raportu powinien spełniać wymogi art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), ze szczegółowym uwzględnieniem wpływu inwestycji na wody podziemne.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27 kwietnia 2023 r.), znak: WR.ZZŚ.7.4901.83.2023.MN uzgodnił, że dla ww. przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji fotowoltaicznych o maksymalnej mocy elektrowni do 35 MW z infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym część działki (łącznie do 17,37 ha) o nr. ewid. 320/1 oraz 326/1 w obrębie Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie.

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniono zapisy Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego i Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 Zbiornik Wschowa, na którym to obszarze ochronnym zlokalizowana jest planowana do realizacji inwestycja (podobszar I). Zgodnie z zapisami § 3 pkt 4 ww. Rozporządzenia, na terenie ochronnym przedmiotowego zbiornika wód podziemnych obowiązuje zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, chyba że ocena oddziaływania na środowisko wykaże brak negatywnych skutków dla środowiska, w szczególności wód podziemnych w rozumieniu przepisów ustawy ooś. W związku z powyższym przeprowadzenie oceny odziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz sporządzenie raportu jest konieczne.

Ocena oddziaływania na środowisko pozwoli na określenie wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko gruntowo – wodne, w tym na: Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) o numerze 306 Wschowa, stan jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Spółdzielczy Rów o kodzie PLRW60001715449, stan jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o nr 69 o kodzie PLGW600068 oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Biorąc pod uwagę łączne ww. warunki, w szczególności lokalizację inwestycji na obszarze ochronnym Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 Wschowa, oraz uwzględniając stanowiska organów opiniujący, tutejszy organ stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Raport powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy ooś przy uwzględnieniu wymagań dotyczących podanych powyżej zagadnień z zakresu ochrony środowiska gruntowo – wodnego w aspekcie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz realizację celów środowiskowych.

Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa postanowił  jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 7 dni od jego otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

/-/ Błażej Rajman

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 maj 2023 12:55 BR