Szlichtyngowa, 30 marca 2023 r.

SOŚ.6220.3.2.2023.AJur

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 zwanej dalej ustawą ooś) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)

zawiadamia,

że na wniosek z 28 lutego 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 2 marca 2023 r.) Inwestora Centralna Grupa Energetyczna S.A, Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi, reprezentowanego
przez prokurenta p. Błażeja Boryna, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa w obrębie Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW”

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, przed stwierdzeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ zasięga opinii Regionalnego Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 ustawy kodeks postępowania administracyjnego strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, w godzinach pracy Urzędu oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

 z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

/-/ Błażej Rajman

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 30 marzec 2023 19:14 BR