Szlichtyngowa, 17 grudnia 2021 r.

SOŚ.6220.4.13.2021.AŚwi 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. l i 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 753 ze zm., zwanej dalej kpa) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 września 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20 września 2021 r.) Inwestora Zarząd Powiatu Wschowskiego, pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Zbigniewa Kokoszkę, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa - Wyszanów”, działając w oparciu
o następujące dokumenty:

 1. kartę informacyjną przedsięwzięcia, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 11 października 2021 r. znak: NZ.9022.4.55.2021,
 2. opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 października 2021 r. znak: WZŚ.4220.748.2021.AN,
 3. opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 października 2021 r. znak: WR.ZZŚ.2.435.275.2021.AS,

ORZEKAM

 1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa - Wyszanów”.
 2. Określam następujące warunki realizacji inwestycji:
  1. Do prac budowlanych wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny technicznie oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku.
  2. Miejsca postoju oraz tankowania maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące.
  3. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.
  4. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.
  5. Zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku
   i magazynowania materiałów budowlanych.
  6. Przerwane ewentualne sieci drenarskie należy odbudować w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie odwodnienie gruntów przyległych.
  7. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
 3. Przed przystąpieniem do planowanych robót uzyskać stosowne pozwolenia wodnoprawne lub zgody wodnoprawne, związane z budową lub przebudową urządzeń wodnych i odprowadzaniem wód opadowych do urządzeń wodnych.
 4. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji i stanowi jej integralną część.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z  dnia 7 września 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20 września 2021 r.) Inwestor Zarząd Powiatu Wschowskiego, pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, reprezentowany przez pełnomocnika p. Zbigniewa Kokoszkę, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa - Wyszanów”.

            Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. ustawy ooś.

            Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1007F na odcinku Szlichtyngowa – Wyszanów. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubuskiego, powiatu wschowskiego, gminy Szlichtyngowa. W ramach przedsięwzięcia istniejący 2,5 km odcinek drogi zostanie przebudowany oraz rozbudowany. Wzdłuż drogi zaplanowano wykonanie ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto, inwestycja obejmuje wykonanie rowów obustronnych lub jednostronnych przydrożnych, wykonanie przepustów pod zjazdami oraz projektowaną drogą, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę zjazdów oraz budowę powiązań z istniejącymi drogami.

            Obwieszczeniem z dnia 22 września 2021 r. znak: SOŚ.6220.4.1.2021.AŚwi, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa zawiadomiono strony postępowania o jego wszczęciu i jednocześnie na podstawie art. 10 kpa poinformowano o prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego oraz prawie do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek.

Pismem z dnia 27 września 2021 r. na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie wystąpił o wydanie opinii do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli pismem z dnia 11 października 2021 r., znak: NZ.9022.4.55.2021 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 14 października 2021 r., znak: WZŚ.4220.748.2021.AN wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 27 października 2021 r., znak: WR.ZZŚ.2.435.275.2021.AS wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań związanych z zapewnieniem ochrony gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

Obwieszczeniem z dnia 4 listopada 2021 r. znak: SOŚ.6220.4.7.2021.AŚwi organ na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś podał do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa prowadzonej w ramach przedmiotowego postępowania i zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy a także o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków. W trakcie przedmiotowej procedury do tut. Urzędu nie wpłynęły wnioski lub uwagi społeczeństwa związane z realizacją przedsięwzięcia lub toczącym się postępowaniem.

Obwieszczeniem z dnia 7 grudnia 2021 r. znak: SOŚ.6220.4.11.2021.AŚwi Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zawiadomił strony o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 84 ustawy ooś w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym ustawa obliguje organ do wcześniejszego zasięgnięcia w tym zakresie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. w tym wypadku Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie. Organ prowadzący postępowanie jest zobligowany do ustalenia, czy w sprawie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przy uwzględnieniu stanowisk organów opiniujących.
W uzasadnieniu swojego stanowiska, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, organ uwzględnia w decyzji informacje o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia ustalono i zważono co następuje, biorąc pod uwagę:

 1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
 2. a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa – Wyszanów, gm. Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie o długości około 2,5 km. Na podstawie danych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że w istniejącym stanie droga posiada nawierzchnię częściowo z kostki granitowej, a na pozostałej części nawierzchnię bitumiczną z ubytkami
i nierównościami oraz z obustronnymi poboczami gruntowo-trawiastymi o nieregularnej szerokości. Planowana inwestycja ma na celu poprawę parametrów drogi, układu komunikacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Zakres inwestycji obejmował będzie wykonanie: na całej długości drogi powiatowej klasy Z (za wyjątkiem odcinka z kostki kamiennej w. Szlichtyngowa, objętego ochroną konserwatora zabytków) poszerzenia istniejącej konstrukcji drogi do szer. min. 6,0 m, z warstwą ścieralną o nawierzchni bitumicznej, ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego o szerokości 2,5 m poza terenem zabudowanym i 3,0 m w terenie zabudowanym. Teren objęty opracowaniem uzbrojony jest w podziemną infrastrukturę techniczną (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć energetyczna i sieci telekomunikacyjne).

 1. b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W obszarze potencjalnego możliwego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest realizowanych, zrealizowanych, jak również planowanych do realizacji przedsięwzięć mogących prowadzić do skumulowania oddziaływań
z planowanym przedsięwzięciem.

 1. c) różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, w ujściu rzeki, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich, na obszarach leśnych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwa ich przekroczenia. W związku z koniecznością budowy drogi wraz z wyposażeniem, wyłączone z powierzchni biologicznie czynnej zostanie ok. 0,85 ha terenów zielonych.

 1. d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Podczas prowadzonych robót na etapie budowy stąpią niekorzystne zjawiska akustyczne, związane z pracą ciężkich maszyn oraz przemieszczaniem się samochodów o dużym tonażu, przewożących ładunki. Prace ciężkiego sprzętu będą charakteryzować się bezpośrednim i krótkoterminowym oddziaływaniem na tereny przyległe do miejsc, gdzie prace te będą prowadzone. W fazie eksploatacji przedmiotowej inwestycji źródłem hałasu na otaczającym inwestycję obszarze będą pojazdy samochodowe, poruszające się po przedmiotowym odcinku drogi. Uciążliwości związane z emisjami do powietrza w trakcie okresu budowy będą krótkotrwałe i odwracalne.

 1. e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Planowane przedsięwzięcie, prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP i zasadami wiedzy technicznej nie generuje możliwości wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej. Niewykonanie prac związanych z rozbudową i przebudową drogi, ciągu pieszo-rowerowego i pozostałych elementów może skutkować zagrożeniami dla ruchu drogowego. Należy spodziewać się, że poprawienie nawierzchni, a co za tym idzie płynności jazdy pojazdów przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez nie wytwarzanych na przedmiotowym odcinku drogi.

 1. f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstanie:

            Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji będą powstawały różne odpady w zależności od realizowanego etapu, dominującą pod względem ilości grupą odpadów będą odpady z fazy prac budowlanych. Za odzysk i unieszkodliwianie odpadów powstających w fazie budowy przedsięwzięcia odpowiedzialny będzie wykonawca. Odpady na etapie eksploatacji w początkowym okresie będą powstawać w stopniu ograniczonym. Wzrost powstawania odpadów będzie postępował wraz ze zużywaniem nawierzchni drogowej, zaś ilość powstających odpadów komunalnych wiąże się bezpośrednio z natężeniem ruchu drogowego poruszających się drogą pojazdów.

 1. g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

            Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi, a występująca emisja nie będzie uciążliwa dla otoczenia.

 1. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest odcinkami w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Baryczy”, aczkolwiek projektowane prace przewidziane są do realizacji w wąskim pasie, tuż przy jego granicy, jedynie w obrębie nieznacznie poszerzonego pasa drogowego. Wobec położenia przedsięwzięcia w obszarze chronionego krajobrazu, rozpatrywano przede wszystkim relacje charakteru oraz oddziaływania przedsięwzięcia względem funkcji ochrony przyrody, jakie ten obszar pełni. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką lub wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Zakres ochrony tej formy reguluje reżim prawny ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Baryczy” (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2008 r., nr 317, poz. 3934). Wymieniony reżim prawny nie ma zastosowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), jeśli przedsięwzięcie zakłada realizację inwestycji celu publicznego. Budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych dróg publicznych spełnia kryterium celu publicznego, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 303 – Pradolina Barycz-Głogów (E). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Na obszarze planowanych robót obowiązują częściowo ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja będzie wykonywana w trybie specustawy drogowej.

 1. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:
 2. a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Na początku projektowanej inwestycji (w m. Szlichtyngowa) część inwestycji objęta jest ochroną konserwatora zabytków – nie przewiduje się przekładania istniejącej nawierzchni kamiennej. W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajduje się zapora czołgowa, nie planuje się jej rozbiórki. Droga przebiega przez tereny niezbudowane oraz zabudowane. Gęstość zaludnienia w gm. Szlichtyngowa wynosi ok. 51 osób na 1 km2.

 1. b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

            Inwestycja nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko ze względu na lokalizację.

 1. c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie i przebudowie istniejącej drogi. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod realizację planowanego przedsięwzięcia została już w znacznej mierze przekształcona. W związku z powyższym, oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na powierzchnię gleby i ziemi niewiele wniesie w stosunku do zmian w środowisku, które już miały miejsce.

 1. d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Przedmiotowa inwestycja będzie oddziaływała na środowisko przede wszystkim w fazie realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływanie w trakcie eksploatacji pozostanie na takim samym poziomie lub niższym niż obecnie.

 1. e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

            Zakres oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko będzie zróżnicowany i będzie miał przede wszystkim charakter okresowy, związany z prowadzeniem prac budowlanych podczas jego realizacji. Specyfika przedsięwzięcia powoduje, że najistotniejsze oddziaływanie na środowisko wystąpi na etapie inwestycyjnym. Najwyższa emisja nastąpi na etapie budowy przedsięwzięcia, jednak stosunkowo krótki okres prac i odwracalność oddziaływania spowoduje, że oddziaływanie to nie będzie miało istotnego znaczenia dla środowiska naturalnego.

 1. f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia, projektowana inwestycja nie będzie w sposób skumulowany oddziaływać na środowisko z innymi przedsięwzięciami.

Ustalając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono w całości uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 października 2021 r., opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 11 października 2021 r. a także opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 października 2021 r.

 Organy opiniujące nie wniosły zastrzeżeń do realizacji inwestycji, a wręcz wyraziły stanowisko, że ze względu na rodzaj inwestycji i jej wielkość nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W trakcie postępowania nie stwierdzono również możliwości negatywnego oddziaływania na żaden komponent środowiska: ludzi, rośliny, zwierzęta, powietrze czy glebę i wodę. Inwestycja nie będzie powodowała naruszenia zasad zrównoważonego rozwoju oraz nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Przedsięwzięcie nie będzie również negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, co znalazło potwierdzenie w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Analizując przedmiotowe przedsięwzięcie wzięto pod uwagę: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania oraz odwracalność oddziaływania, a także emisję i uciążliwości z jej eksploatacją.
Po analizie materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na tereny sąsiednie.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 71 ust. 1a ustawy ooś. Ustalenie w decyzji środowiskowej warunków, pod którymi może zostać zrealizowana planowana inwestycja nie przesądza o jej faktycznej realizacji, określa ona jedynie kształt inwestycji z punktu widzenia wymogów ochrony środowiska i dopuszcza jej realizację w wariancie dla środowiska najkorzystniejszym. Innymi słowy, decyzja środowiskowa wskazuje ograniczenia realizacji przedsięwzięcia konieczne ze względu na wymogi ochrony środowiska w różnych jego aspektach. 

Informacje o przedsięwzięciu przedstawione w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia są wystarczające do pełnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykazują, że przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie wystąpi negatywne oddziaływanie na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, biorąc pod uwagę zapisy art. 80 ust. 1 ustawy kpa, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś oraz po przeanalizowaniu całości zebranej dokumentacji, a także zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym w sprawie, w tym Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli uznał, iż inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko. Zgodnie z art. 7, 77 i 80 kpa stan faktyczny sprawy został prawidłowo ustalony, a wszystkie okoliczności istotne dla jej rozstrzygnięcia wyjaśnione w prowadzonym w sprawie postępowaniu. Materiał dowodowy został zebrany i rozpatrzony oraz właściwie oceniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa, co znalazło swoje odzwierciedlenie w treści uzasadnienia przedmiotowej decyzji.

Na żadnym z etapów postępowania strony nie wniosły uwag ani wniosków.

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu do 10 lat jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.
 4. W okresie, o którym mowa powyżej, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 grudzień 2021 09:58 BR
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 grudzień 2021 10:04 BR