Szlichtyngowa, 7 grudnia 2021 r.

SOŚ.6220.4.11.2021.AŚwi       

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Na podstawie art. 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a” oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z  2021 r. poz. 247 ze zm.),Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

zawiadamia Strony

iż zebrał już wystarczające dowody i materiały w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa - Wyszanów”, w tym:

  • opinię wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli(znak: NZ.9022.4.55.2021 z dnia 11.10.2021 r., data wpływu: 14.10.2021 r.) - organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  • opinię wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko (znak: WZŚ.4220.748.2021.AN
    z dnia 14.10.2021 r.) - organ postanowił wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • opinię wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lesznie (znak: WR.ZZŚ.2.435.275.2021.AS z dnia 27.10.2021 r., data wpływu: 02.11.2021 r.) - organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
    i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyszczególnionych w opinii warunków i wymagań,

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy i całym zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, pokój nr 15 w terminie 7 dni od dnia uznania zawiadomienia za dokonane w godzinach pracy Urzędu. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy proszę o kontakt telefoniczny pod nr. 65 54 92 327, w godzinach urzędowania lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Jednocześnie informuję o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków w ww. terminie przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa(w godzinach urzędowania).