Szlichtyngowa,22 listopada 2021 r.

SOŚ.6220.4.9.2021.AŚwi

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając na podstawie art. 36 § 1, a także w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.,

zawiadamia

Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa - Wyszanów”. Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawydo 31 grudnia 2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie wskazanym w art. 35 k.p.a jest konieczność przeprowadzenia procedury, o które mowa w art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) polegającej na zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego organ przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 k.p.a. stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. W związku z tym informuję, że w przedmiotowej sprawie można złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr. 65 54 92 327, w godzinach urzędowania lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się okresów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie nie powiadomienia o zmianie adresu doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Pouczenie

Zgodnie z art. 36 § 1 kpa Strona ma prawo do wniesienia ponaglenia.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 listopad 2021 17:04 BR