Szlichtyngowa, 22 września 2021 r.

SOŚ.6220.4.1.2021.AŚwi

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., zwanej dalej ustawą ooś) w związku z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamia,

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 września 2021 r. Zarządu Powiatu Wschowskiego, pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Zbigniewa Kokoszkę, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa – Wyszanów”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2  w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, przed stwierdzeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ zasięga opinii Regionalnego Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 ustawy kodeks postępowania administracyjnego strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, w godzinach pracy Urzędu oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 22 wrzesień 2021 14:25 BR