Szlichtyngowa,  19 października 2021 r.

SOŚ.6233.1.2.2021.AŚwi

DECYZJA

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, 1aa, 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), a także godnie z treścią § 1, 2 i 3 uchwały nr VII/47/19 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szlichtyngowa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 września 2021 r.
(data wpływu do tut. Urzędu: 4 października 2021 r.) złożonego przez przedsiębiorstwo TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, NIP: 1180042784

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zezwala:

Przedsiębiorstwu TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szlichtyngowa na następujących warunkach:

 1. Przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem:

Przedsiębiorstwo TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa może prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szlichtyngowa.

 1. Termin podjęcia działalności:

Przedsiębiorstwo może prowadzić działalność objętą zezwoleniem na terenie gminy Szlichtyngowa z dniem uprawomocnienia niniejszej decyzji.

 1. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:
  1. usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki, w szczególności nie powodując zanieczyszczania środowiska, bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska;
  2. należy dokonywać opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu przy pomocy specjalistycznych środków transportu, oznakowanych i opisanych, przystosowanych do tego celu, mających stosowne zezwolenia oraz spełniające wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów,
  3. należy utrzymywać środki transportu w należytej czystości i prowadzić systematycznie ich dezynfekcję.
 2. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:

Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:

  1. sprzęt używany do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu poddany powinien być dezynfekcji, nie może być używany do prowadzenia działalności związanej z przewożeniem środków spożywczych,
  2. należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność,
  3. należy obmyć oraz dokonać dezynsekcji oraz dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych do prowadzonej działalności w tym zakresie,
  4. cofnięcie zezwolenia nie zwalnia firmy z wykonywania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.
 1. Inne wymagania szczegółowe wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem:

Przedsiębiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń i przepisów wykonawczych. Przedsiębiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisy sanitarne.

Powyższe przedsiębiorca realizuje przez:

  1. podmiot uprawniony w zakresie standardu sanitarnego jest zobowiązany do wykonywania usług w sposób przewidziany zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Szlichtyngowa, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Szlichtyngowa nr XX/114/16 z dnia 8 lipca 2016 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 15 lipca 2016 r., poz. 1602,
  2. podmiot uprawniony, zobowiązany do świadczenia usług w zakresie objętym zezwoleniem jest zobowiązany posiadać i utrzymywać w należytym stanie pojazdy asenizacyjne oznakowane i dopuszczone do ruchu zgodnie z sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. nr 193 poz. 1617 z 2020 r.),
  3. uprawniony podmiot jest zobowiązany udokumentować (ważną umową) w okresie objętym zezwoleniem gotowość do odbioru nieczystości przez stację zlewną,
  4. uprawniony podmiot powinien posiadać środki i sprzęt służący do działań ratowniczych w celu ochrony ludzi i środowiska przed skutkami ewentualnych wypadków lub awarii, a także zaplecze techniczno-garażowe i myjkę,
  5. zabrania się mycia pojazdów w pobliżu cieków wodnych, ujęć wody pitnej, stawów i innych zbiorników wodnych oraz wylewania do nich wód popłucznych.
 1. Określa się następujące stacje zlewne, do których należy transportować nieczystości ciekłe:
  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach Sp. z o.o.,
  2. Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
 2. Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat, licząc od dnia doręczenia.

W przypadku naruszenia warunków zezwolenia może ono zostać cofnięte bez odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa wszelkie zmiany danych określone w niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z  dnia 24 września 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 4 października 2021 r.) przedsiębiorstwo TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa zwróciło się do Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Szlichtyngowa.

Wniosek sporządzono zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zgodnie z art. 7 ust. 6 ww. ustawy organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające należycie wykonywać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych – dysponuje odpowiednimi pojazdami przystosowanymi do tego celu. Wnioskodawca przedstawił również zgodnie z art. 8 ust. 1a oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone niniejszą decyzją będą spełnione.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

 POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pobrano opłatę skarbową  za wydanie zezwolenia w wysokości 107 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

TytułTypRozmiarDodany przez
Decyzja zezwalającapdf178.67 KBBR
Decyzja zezwalająca - skanpdf1.69 MBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 październik 2021 14:31 BR
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 listopad 2021 09:10 BR