BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa 
Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

 Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe.

2.      Co najmniej 4-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności  gospodarczej  o charakterze  zgodnym z wymaganiami na stanowisku objętym procedurą naboru.

3.      Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z państw należących do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie innych umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie o kierunku budownictwo, gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, zarządzanie.
 2. Znajomość przepisów prawa dotyczących samorządu gminnego w tym: z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej, postępowania administracyjnego, inwestycji
  i remontów, dróg, planowania przestrzennego, ochrony zabytków, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych, geodezji i rolnictwa oraz gospodarki nieruchomościami, ochrony danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej.
 3. Doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem inwestycji budowlanych lub planowaniem przestrzennym, w tym na stanowisku kierowniczym w tym zakresie.
 4. Biegłość w posługiwaniu się mapami i rysunkami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, znajomość technik biurowych.
 5. Znajomość obsługi komputerowych programów biurowych.
 6. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dokładność.
 7. Duża motywacja do pracy oraz kultura osobista, umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 9. Prawo jazdy kat. B.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierowanie i organizowanie pracy Referatu, w tym prawidłowe organizowanie pracy Referatu oraz zapewnienie właściwej i terminowej realizacji prowadzonych spraw.
 2. Bezpośredni nadzór i kierowanie nad wykonywaniem zadań z zakresu: inwestycji i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków, realizowania na terenie gminy rządowego programu „Czyste powietrze”, zamówieniami publicznymi i pozyskiwaniem środków zewnętrznych, gospodarowania nieruchomościami, geodezji i rolnictwa, zarządzania drogami.
 3. Opracowanie planów potrzeb rzeczowych i finansowych z zakresu inwestycji i remontów.
 4. Racjonalne dysponowanie środkami budżetowymi.
 5. Inwentaryzacja realizowanej infrastruktury technicznej.
 6. Przygotowywanie dokumentacji technicznej i prawnej dla inwestycji wraz z załatwianiem spraw terenowo-prawnych.
 7. Pozyskiwanie od innych organów, w remontowych i inwestycyjnych procesach budowlanych, stosownych uzgodnień, pozwoleń, opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych i remontów, w tym: przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę, bieżąca kontrola inspektorów nadzoru nad realizacją inwestycji zleconych wykonawcom, przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji i remontów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej, współudział w pracach komisji przetargowych na prace projektowe oraz wykonawcze, sprawdzanie przedłożonych przez wykonawców projektów budowlanych oraz kosztorysów.
 9. Sprawowanie w imieniu inwestora nadzoru nad właściwym, zgodnym z zawartymi umowami, wypełnianiem obowiązków przez uczestników procesu remontowo-inwestycyjnego.
 10. Sporządzanie wniosków o pozwolenie na budowę, zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę i innych dokumentów niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji.
 11. Zawiadamianie właściwych organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót remontowo-budowlanych oraz o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór.
 12. W przypadku, jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót remontowo-budowlanych, niezbędne jest wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, uzyskanie w imieniu inwestora zgody właściciela na prowadzenie robót oraz ustalenie sposobu, zakresu i terminów korzystania z nieruchomości oraz przedstawienie propozycji ewentualnych rekompensat z tego tytułu.
 13. Zawiadamianie właściwych organów o zakończeniu remontu, a w przypadku nałożenia takiego obowiązku występowanie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
 14. Dokonywanie w imieniu inwestora odbioru do użytkowania obiektu budowlanego wraz z dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą, a także wszystkich innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu, a w razie potrzeby instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu: instalacji i urządzeń z nim związanych.
 15. Przekazywanie w imieniu inwestora dokumentacji, o której mowa w pkt. 14, zarządcy obiektu, określając szczegółowo zakres obowiązków spoczywających na zarządcy, a dotyczących utrzymania przekazanego obiektu budowlanego.
 16. Programowanie i realizacja infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
 17. Organizacja przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie warunków gwarancji oraz rękojmi oraz organizacja przeglądów pogwarancyjnych.

 Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – podpisany przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 2. Życiorys – curriculum vitae - podpisany przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (odbyte kursy, szkolenia, certyfikaty).
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnieniu na ww. stanowisku.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Klauzula informacyjna kandydata do pracy.

 Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony.
 3. Praca z monitorem ekranowym w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie.
 4. Praca w siedzibie urzędu, kontakty bezpośrednie z petentami, przy wykonywaniu niektórych zadań praca poza siedzibą urzędu.
 5. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta
  i Gminy Szlichtyngowa.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest wyższy niż 6%.

 Termin i miejsce składania ofert:

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od dnia 01.09.2023 r.  do 11.09.2023 r. do godz. 15:30 osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego”.

 Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 65 54 92 327, wew. 25.

 Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną niekompletne lub nie spełnią wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu bip.szlichtyngowa.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie dalszego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu bip.szlichtyngowa.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Szlichtyngowa.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 01 wrzesień 2023 12:30 JG
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 wrzesień 2023 12:31 JG
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 wrzesień 2023 12:31 JG
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 wrzesień 2023 12:32 JG
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 01 wrzesień 2023 12:35 JG
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 01 wrzesień 2023 12:35 JG
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 wrzesień 2023 10:27 BR
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 wrzesień 2023 10:30 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 wrzesień 2023 13:42 JG
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 wrzesień 2023 12:09 JG