BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. zarządzania drogami w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego – 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.

2.      Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z państw należących do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie innych umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
 2. Znajomość przepisów wynikających z ustaw:
 3. a) o drogach publicznych,
 4. b) o gospodarce nieruchomościami,
 5. c) Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 6. d) o samorządzie gminnym,
 7. e) Prawo wodne, Prawo Łowieckie,
 8. f) Prawo zamówień publicznych,
 9. g) Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 10. Znajomość obsługi komputerowych programów biurowych.
 11. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dokładność.
 12. Duża motywacja do pracy oraz kultura osobista, umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.
 13. Prawo jazdy kat. B.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z modernizacją, remontami, konserwacją i utrzymaniem dróg gminnych, w tym:
 2. a) przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z procedurą zamówień publicznych,
 3. b) prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań, w tym weryfikacja kosztorysów oraz kontrola realizacji zapisów umów,
 4. współudział w odbiorach robót drogowych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem aktualnych i w należytym stanie znaków drogowych na drogach gminnych.
 6. Planowanie i prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych.
 7. Zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych i ustalanie jej przebiegu.
 8. Koordynowanie robót w pasie drogowym dróg gminnych.
 9. Przygotowanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i przejazd pojazdów ponad gabarytowych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z lokalizowaniem w pasie drogowym dróg gminnych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową.
 11. Podejmowanie działań w celu przywrócenia stanu pasa dróg gminnych do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.
 12. Wydawanie warunków projektowych na dojazdy, wyjazdy do nowo projektowanych obiektów kubaturowych.
 13. Prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych oraz nadzór nad utrzymaniem nawierzchni chodników i dróg gminnych.
 14. Umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów.
 15. Współpraca z administratorami dróg przebiegającymi przez teren gminy, organizacja ruchu drogowego.
 16. Współdziałanie z organami policji i innymi organizacjami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 17. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 18. Uzgadnianie i wydawanie zezwoleń przewozowych dotyczących korzystania
  z przystanków usytuowanych w pasie dróg gminnych będących w zarządzie gminy.
 19. Prowadzenie ewidencji przystanków usytuowanych w pasie dróg gminnych.
 20. Uzgodnienia przebiegu sieci urządzeń infrastruktury technicznej oraz wyrażanie zgody na wejście na teren z inwestycjami liniowymi.
 21. Oświetlenie ulic, placów i skwerów, w tym nadzór, zawieranie umów, współpraca
  z operatorem energetycznym.
 22. Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.
 23. Rozpisywanie konkursów ofertowych dla zamówień pon. 130 000 zł netto.
 24. Przygotowywanie umów wynikających z zamówień publicznych.
 25. Realizowanie na terenie gminy rządowego programu „Czyste powietrze”:
 26. a) udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
             o dofinansowanie,
 27. podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w programie.
 28. wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności,
 29. przekazywanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosków o dofinansowanie.
 30. pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – podpisany przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 2. Życiorys – curriculum vitae - podpisany przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (odbyte kursy, szkolenia, certyfikaty).
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnieniu na ww. stanowisku.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

 Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę.
 3. Praca w siedzibie urzędu przy komputerze (wykonywanie niektórych zadań pracy poza siedzibą urzędu).
 4. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta
  i Gminy Szlichtyngowa.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w Urzędzie Miasta
i Gminy Szlichtyngowa, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
o naborze, jest wyższy niż 6%.

 Termin i miejsce składania ofert:

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od dnia 01.08.2023 r.  do 11.08.2023 r. do godz. 15:30 osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy
Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. zarządzania drogami”.

 Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 65 54 92 327, wew. 25.

 Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną niekompletne lub nie spełnią wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu bip.szlichtyngowa.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Szlichtyngowa. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie dalszego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu bip.szlichtyngowa.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Szlichtyngowa.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 sierpień 2023 14:26 JG
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14 sierpień 2023 12:20 JG
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 sierpień 2023 13:53 JG