Szlichtyngowa, dnia 22.06.2023r. r. 

 DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNYCH  W SZLICHTYNGOWEJ

ogłasza

nabór na wolne  stanowisko  

referent do spraw płac  – 1 etat

w Zespole Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej
Daszyńskiego 16, 67-407 Szlichtyngowa

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie.

2.     Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z państw należących do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie innych umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość przepisów wynikających z ustaw:
 2. a) Karta Nauczyciela, Kodeks pracy.
 3. b) dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych
 4. c) o samorządzie gminnym,
 5. d) Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 6. Znajomość obsługi komputerowych programów biurowych.
 7. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dokładność.
 8. Duża motywacja do pracy oraz kultura osobista, umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisk:

 1. Wprowadzanie i aktualizacja danych pracowniczych w systemie kadrowo-płacowym; Rozliczanie oraz ewidencja czasu pracy; naliczanie wynagrodzeń z umów o pracę, umów zleceń; przygotowywanie raportów, zestawień w zakresie kadr i płac.
 2. Tworzenie listy płac dla nauczycieli z wynagrodzenia zasadniczego, dochodów socjalnych oraz godzin ponadwymiarowych.
 3. Tworzenie listy płac dla administracji i obsługi.
 4. Nanoszenie potrąceń pracowniczych z listy płac.
 5. Tworzenie zestawień do przelewów  i wynagrodzeń.
 6. Tworzenie pitów rocznych.
 7. Zaświadczenia dla pracowników i do ZUS.
 8. Odprowadzanie opłat do banku i korespondencja z bankiem.
 9. Odpowiadanie na korespondencję od komornika.
 10. Sporządzanie sprawozdań płacowych dla potrzeb SIO.

Szczegółowy katalog obowiązków zawarty jest w zakresie obowiązków „referenta do spraw płac”, podpisywany przez pracownika po zawarciu umowy o pracę.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – podpisany przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 2. Życiorys – curriculum vitae - podpisany przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnieniu na ww. stanowisku.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony z możliwością kontynuacji zatrudnienia.
 3. Praca w siedzibie placówki.
 4. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od dnia 22.06.2023 r.  do 06.07.2023r. r. do godz. 15:00 osobiście w sekretariacie Zespołu Placówek Edukacyjnych w  Szlichtyngowej, ul. Daszyńskiego 16, 67-407 Szlichtyngowa lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Daszyńskiego 16 , 67-407 Szlichtyngowa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – referent do spraw płac”.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 65 540 72 12.

 

Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną niekompletne lub nie spełnią wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu bip.szlichtyngowa.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie dalszego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu bip.szlichtyngowa.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjnych w  Szlichtyngowej.

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o naborze - skanpdf749.83 KBBR
Ogłoszenie o naborzepdf125.16 KBBR
Kwestionariusz osobowydocx14.98 KBBR
Klauzula RODOdocx16.04 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 czerwiec 2023 09:45 BR
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 czerwiec 2023 09:46 BR