Szlichtyngowa, dnia 21.02.2022 r.

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA OGŁASZA NABÓR NA GOSPODARZA OBIEKTU – SZATNI I BOISKA SPORTOWEGO W SZLICHTYNGOWEJ


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • wykształcenie – minimum zawodowe,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • dyspozycyjność
 • uczciwość;
 • odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • systematyczność i konsekwencja w działaniu;
 • komunikatywność;
 • sumienność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 • Utrzymanie porządku, należytej czystości i estetycznego wyglądu w pomieszczeniach szatni oraz na terenie boiska
 • Nadzorowanie używania szatni i boiska przez MKS „Orzeł” Szlichtyngowa.
 • W sezonie piłkarskim marzec - czerwiec oraz  sierpień - listopad przygotowania boiska pod treningi i mecze.
 • Czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń technicznych.
 • Natychmiastowe powiadamianie o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych.
 • Zapobieganie uszkodzeniom lub zniszczeniu znajdujących się na terenie nieruchomości pomieszczeń, instalacji i urządzeń technicznych, wykonywanie doraźnych zabezpieczeń przed dalszą dewastacją.
 • Odpowiedzialność za stan jakościowy i ilościowy powierzonego sprzetu.
 • Dokonywanie zakupów zgodnie z planem.
 • Zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • Inne sprawy bieżące zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Życiorys CV podpisany przez kandydata,
 • List motywacyjny podpisany przez kandydata,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 • Oświadczenie do zdolności do czynności prawnych;
 • Klauzula RODO.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia w wymiarze 32 godzin / miesięcznie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Termin: do 2 marca 2022 roku do 15:30
 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowie, Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ).
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP UMIG Szlichtyngowa.
 • Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 549 23 27 wewn. 18
 • Klauzula informacyjna stanowi integralną część ogłoszenia. W przypadku gdy kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez okres dłuższy niż na czas procesu rekrutacji wymagana jest pisemna zgoda kandydata, która znajduje się pod klauzulą informacyjną.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1)  dalej  RODO informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel: +48 65 549 23 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Może się Pan/Pani kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.                             

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (dalej RODO).

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych w przypadku zawarcia umowy. W przeciwnym przypadku Pani/Pana osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą zniszczone po ogłoszeniu wyniku z naboru.

W przypadku gdy kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie przez okres dłuższy, w celach przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok od daty złożenia zgody lub do czasu wcześniejszego wycofania zgody. 

6. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

3) żądania usunięcia danych, gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5) Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


TytułTypRozmiarDodany przez
Nabór na gospodarza obiektu pdf612.18 KBBR
Nabór na gospodarza obiektu (skan)pdf651.43 KBBR
Informacja o wynikach naborupdf163.28 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 luty 2022 11:33 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09 marzec 2022 11:38 BR