Szlichtyngowa, dnia 07.12.2021 r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ogłasza

nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami

w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego – 1 etat

w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z państw należących do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie innych umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe.
 2. Preferowane doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami.
 3. Znajomość przepisów wynikających z ustaw:
  a) o gospodarce nieruchomościami,
  b) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  c) Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo wodne, Prawo łowieckie,
  d) o samorządzie gminnym,
  e) Prawo zamówień publicznych,
  f) Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 4. Znajomość obsługi komputerowych programów biurowych.
 5. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dokładność.
 6. Duża motywacja do pracy oraz kultura osobista, umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.
 7. Prawo jazdy kat. B.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.
 2. Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości.
 3. Scalenia i podział nieruchomości.
 4. Rozgraniczanie nieruchomości.
 5. Komunalizacja mienia.
 6. Obrót nieruchomościami, w szczególności: sprzedaż, zamiana, zrzeczenie, oddanie w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, przekazanie w użyczenie, oddanie w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych.
 7. Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 8. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
 9. Ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości.
 10. Prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu.
 11. Egzekwowanie terminów zagospodarowania nieruchomości gminnych.
 12. Naliczanie i zmiana opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy.
 13. Ustalanie, naliczanie i pobieranie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 14. Planowanie i sprawozdawczość z zakresu gospodarki nieruchomościami w części dochodów i wydatków budżetu Gminy.
 15. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte do zasobów Gminy.
 16. Sprawowanie trwałego zarządu.
 17. Współdziałanie z kołami łowieckimi.
 18. Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości.
 19. Prowadzenie spraw związanych z wykazem gruntów rolnych.
 20. Współdziałanie w organizowaniu i prowadzeniu spisów rolnych.
 21. Współpracowanie z izbami rolniczymi.
 22. Prowadzenie spraw z zezwoleniami na uprawę maku i konopi.
 23. Koordynowanie działań w zakresie zwalczania skutków klęsk żywiołowych.
 24. Prowadzenie spraw melioracji wodnych i małej retencji, w tym współpraca ze spółką wodną w zakresie melioracji wodnych gruntów gminnych.
 25. Oświetlenie ulic, placów i skwerów, w tym nadzór, zawieranie umów, współpraca z operatorem energetycznym.
 26. Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.

 Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – podpisany przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 2. Życiorys – curriculum vitae - podpisany przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (odbyte kursy, szkolenia, certyfikaty).
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnieniu na ww. stanowisku.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony.
 3. Praca w siedzibie urzędu przy komputerze (wykonywanie niektórych zadań pracy poza siedzibą urzędu).
 4. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest wyższy niż 6%.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od dnia 07.12.2021 r.  do 17.12.2021 r. do godz. 15:30 osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko gospodarowania nieruchomościami”.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 65 54 92 327, wew. 25.

 Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną niekompletne lub nie spełnią wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu bip.szlichtyngowa.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie dalszego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu bip.szlichtyngowa.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.