O G Ł O S Z E N I E
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Szlichtyngowa dotyczących wyrażenia opinii o projektach Uchwał Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA


działając na podstawie Uchwały nr VI/36/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szlichtyngowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r. poz. 928) w związku z Zarządzeniem Nr 68/19 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 03.06.2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Szlichtyngowa dotyczących wyrażenia opinii o projektach Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

o g ł a s z a

konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectw Gminy Szlichtyngowa dotyczące wyrażenia opinii o projektach Uchwał Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutu: Sołectwa Dryżyna, Sołectwa Gola, Sołectwa Górczyna, Sołectwa Jędrzychowice, Sołectwa Kowalewo, Sołectwa Nowe Drzewce i Małe Drzewce, Sołectwa Stare Drzewce, Sołectwa Wyszanów, Sołectwa Zamysłów
1. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców Gminy Szlichtyngowa w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych
w przedłożonych projektach uchwał.
2. Termin konsultacji ustala się od 10 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.
3. Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkich mieszkańców z obszarów wszystkich Sołectw Gminy Szlichtyngowa.
4. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zbierania pisemnych uwag i opinii na Formularzu konsultacji społecznych złożonym osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa w godzinach pracy Urzędu, przesłanym drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, pocztą elektroniczną zeskanowanego Formularza konsultacji społecznych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przy przesłaniu drogą pocztową za termin wniesienia uznaje się datę wpływu do Urzędu.
5. Projekty Statutów oraz Formularz konsultacji społecznych dostępne są:
1) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa www.szlichtyngowa.pl;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa – www.bip.szlichtyngowa.pl – zakładka „Konsultacje społeczne”;
3) u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach celem udostępnienia ich mieszkańcom gminy dla zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków.
4) wyłożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa – pokój nr 8 (Zastępca Burmistrza) w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom dla zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków.
6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
7. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla Organów Gminy.
8. O wynikach konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa poinformuje na stronie internetowej Gminy Szlichtyngowa oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
/-/ Jolanta Wielgus

Załączniki:
1. Zarządzenie Nr 68/19 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 03 czerwca 2019 r.;

2. Formularz konsultacji społecznych.

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Szlichtyngowa dotyczących wyrażenia opinii o projektach Uchwał Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.

4. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dryżyna;

5. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gola

6. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górczyna;

7. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrzychowice;

8. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalewo;

9. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Drzewce i Małe Drzewce;

10. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Drzewce;

11. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wyszanów;

12 Projekt Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zamysłów; 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 07 czerwiec 2019 12:40 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 czerwiec 2019 13:24 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 07 czerwiec 2019 13:35 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 07 czerwiec 2019 14:36 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 07 czerwiec 2019 15:13 Maciej Kostusik