W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że od dnia 1 marca 2023 roku do 31 marca 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

- posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

- ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

- posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

- ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

- ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

- mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Szlichtyngowa,

- i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko;

- adres zamieszkania;

- adres do korespondencji;

- informacje o wykształceniu;

Proszę o podanie także numeru telefonu do kontaktu.

Do wniosku dołącza się:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

- oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;

- oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Burmistrz powołuje i odwołuje rzeczoznawców, o których mowa powyżej oraz informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.

Informacji udziela referent ds. ochrony środowiska Aleksandra Jurgielewicz – 65 54 92 327.

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 luty 2023 12:21 BR
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2023 12:25 BR