Szlichtyngowa, dn. 09 lutego 2022 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa działając na podstawie Uchwały nr XV/121/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad, trybu i sposobu udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa oraz sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 388) oraz Uchwały Nr XXXI/252/22  Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/121/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad, trybu i sposobu udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa oraz sposobu ich rozliczania - ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym na 2023 rok),

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym na 2023 rok.

I. Przeznaczenie dotacji

Dotacje będą udzielane na wspieranie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz na remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych lub na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Szlichtyngowa.

II. Wysokość dotacji

Kwota dotacji dla spółek wodnych przyznana nie może przekroczyć środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy, tj. 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych gr 00/100).

III. Termin i sposób składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą do dnia 24 lutego 2023 r., do godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa. O terminie złożenia decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

IV. Zasady przyznawania dotacji

Na podstawie złożonego wniosku, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/121/20 Rady Miejskiej  w Szlichtyngowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad, trybu i sposobu udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa  oraz sposobu ich rozliczania stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

V. Termin i warunki realizacji zadania

Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określone będą w odpowiednich umowach.

VI. Pozostałe informacje

Szczegółowe informacje na temat udzielania dotacji można uzyskać w: Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego UMiG Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa lub pod numerem telefonu: 65 549 24 31.


Załączniki:

  1. Uchwała nr XV/121/20 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad, trybu i sposobu udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa oraz sposobu ich rozliczania.
  2. Uchwała nr XXXI/252/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad, trybu i sposobu udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa oraz sposobu ich rozliczania.
  3. Wzór wniosku o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa.
  4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Wzór wnioskupdf112.94 KBBR
Wzór sprawozdaniapdf109.68 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 10 luty 2023 08:00 BR