W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że od dnia 7 marca 2022 roku do 25 marca 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

 • posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
 • ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 • mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Szlichtyngowa,
 • i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres do korespondencji;
 • informacje o wykształceniu;

Proszę o podanie także numeru telefonu do kontaktu.

Do wniosku dołącza się:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Burmistrz powołuje i odwołuje rzeczoznawców, o których mowa powyżej oraz informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.

Informacji udziela referent ds. ochrony środowiska Agata Świerczek – 65 54 92 327.

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa.