Szlichtyngowa, dn. 10 lutego 2021 r. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa działając na podstawie Uchwały nr XV/121/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad, trybu i sposobu udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa oraz sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 388),

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym na 2021 rok.


I. Przeznaczenie dotacji:

Dotacje będą udzielane na wspieranie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz na remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych lub na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Szlichtyngowa.


II. Wysokość dotacji:

Kwota dotacji dla spółek wodnych przyznana może być w wysokości do 50% kosztów zadania, jednak nie więcej niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych gr 00/100).


III. Termin i sposób składania wniosków:

Wnioski przyjmowane będą do dnia 26 lutego 2021 r., do godz. 15:30 (w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa lub za pośrednictwem „Skrzynki podawczej” ustawionej przed drzwiami wejściowymi do Urzędu).

O terminie złożenia decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.


IV. Zasady przyznawania dotacji

Na podstawie złożonego wniosku, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/121/20 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad, trybu i sposobu udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa oraz sposobu ich rozliczania stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.


V. Termin i warunki realizacji zadania

Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określone będą w odpowiednich umowach.


VI. Pozostałe informacje

Szczegółowe informacje na temat udzielania dotacji można uzyskać w: Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego UMiG Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa lub po numerem telefonu: 65 549 23 57.