W związku z uchwałą nr XVII/136/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, zlokalizowanej w Starych Drzewcach, a także na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 ze zm.)

informuje się o zamiarze likwidacji z dniem 01 stycznia 2021 r. filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, zlokalizowanej w Starych Drzewcach.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27.05.2020 r. (data wpływu 28.05.2020 r.) Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o podjęci działań zmierzających do zamknięcia filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa znajdującej się w Starych Drzewcach nr 55, uzasadniając to tym, że:

Gmina Szlichtyngowa jako jednostka samorządu terytorialnego jest organizatorem Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej oraz jej filii znajdującej się w Starych Drzewcach 55. Na podstawie art.13 ust.1, 2 i 4 ustawy o bibliotekach organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki. Jest on również zobowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. Połączenie, podział lub likwidacja biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej następuje po zasięgnięciu przez organizatora opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki. Przepis ten stosuje się odpowiednio do filii bibliotecznych.

Filia w Starych Drzewcach zlokalizowana jest w budynku o powierzchni 75 m2 (4 pomieszczenia: czytelnia, wypożyczalnia, łazienka oraz korytarz), który znajduje się przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach. Główną przyczyną decyzji o likwidacji filii są względy finansowe i kadrowe. Budynek ten również wymaga generalnego remontu. Dodatkowo od dnia 01.09.2020 pomieszczenie czytelni zostaje przekształcone na klasę szkolną, co znacząco pomniejszy pomieszczenia biblioteczne i wpłynie na jakość obsługi czytelników. Wśród wypożyczających zbiory biblioteczne większość stanowią uczniowie.

Po likwidacji filii bibliotecznej w Starych Drzewcach planuje się utworzyć w jej miejsce Bibliotekę Szkolną i przekazać księgozbiór wraz z wyposażeniem do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach. Dyrektor placówki zapewnia, że mieszkańcy będą mieć możliwość dalszego korzystania z księgozbioru. Dlatego też likwidacja filii nie wpłynie na pogorszenie sytuacji czytelniczej w miejscowości.

Wobec powyższego organizator uznał za zasadne podjęcie działań w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Po likwidacji filii jej księgozbiór planuje się przekazać do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Starych Drzewcach, a książki zniszczone i zdezaktualizowane zostaną przekazane na makulaturę. Likwidacja filii nie wpłynie w żaden sposób na dostępność zbiorów bibliotecznych dla uczniów i mieszkańców.

Załączniki:

Informacja o zamiarze likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, zlokalizowanej w Starych Drzewcach

Uchwała Nr XVII/136/20 w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, zlokalizowanej w Starych Drzewcach.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 czerwiec 2020 10:33 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 czerwiec 2020 10:39 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 czerwiec 2020 10:45 Maciej Kostusik