O G Ł O S Z E N I E

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Położenie nieruchomości

Nr KW/

obciążenia

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie/ rodzaj użytku

Cena

wywoławcza

obręb Gola,

 

jednostka ewid.

Szlichtyngowa

 

ZG1W/

00021329/7

 

Nieruchomość nie posiada zobowiązań i jest wolna od obciążeń

 

dz. nr ewid

548/1

o pow. 0,1600 ha

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i terenów przeznaczonych pod zabudowę. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - powiatowej, oznaczonej numerem 1010F (działka numer 197), poprzez drogę wewnętrzną i drogę gminną. Nieruchomość porośnięta trawą i chwastami. Działka niezagospodarowana, teren nie jest ogrodzony. Kształt działki regularny, zbliżony do czworoboku, teren płaski. Otoczenie nieruchomości uporządkowane, brak czynników negatywnie wpływających na walory użytkowe nieruchomości. Działka z możliwością przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej.

 

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola – teren oznaczony symbolem

MN/4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako RIVa - 0,1600 ha

 

48 500,00 zł

+ 23% VAT

Podlega zapłacie jednorazowo przed dniem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości

Dz. ewid. nr 548/1, obręb Gola

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 12 maja 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, I piętro, pok. nr 13.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.

Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.).

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w pieniądzu polskim w wysokości 4 850,00 zł, płatne najpóźniej do dnia 10 maja 2023 r. na rachunek Urzędu Miasta
  i Gminy Szlichtyngowa, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie o/Szlichtyngowa nr: 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015, tytułem: „Wadium na dz. ewid. nr 548/1, obręb Gola, jedn. ewid. Szlichtyngowa”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończyły się wynikiem negatywnym.
 2. Przetarg mogą się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni
od daty rozstrzygnięcia przetarg. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

 1. Przedmiotowa nieruchomość objęta była postępowaniem:

- I przetarg odbył się dnia 10.12.2021 r. – zakończył się wynikiem negatywnym,

- II przetarg odbył się dnia 16.05.2022 r. – zakończył się wynikiem negatywnym,

- III przetarg odbył się dnia 7.09.2022 r. – zakończył się wynikiem negatywnym,

- IV przetarg odwołano dnia 14.11.2022 r.

- I przetarg odbył się dnia 27.02.2023 r. – zakończył się wynikiem negatywnym.

 1. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek bankowy Urzędu.
 2. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencyjnych Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ewentualne wznowienie granic nabywca zleci na własny koszt.
 3. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.
 4. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 5. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:
 6. Zależnie od rodzaju podmiotu uczestniczącego w przetargu:
 • osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 • podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
 • pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
 1. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.
 2. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.
 3. Burmistrz może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu.
 4. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30 lub pod numerem tel. 65 549 24 31.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości:

 • na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa
 • na stronie internetowej Urzędu: szlichtyngowa.pl
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.szlichtyngowa.pl/
 • w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy Szlichtyngowa.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej.

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
                                                                                                          Jolanta Wielgus

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 07 kwiecień 2023 12:48 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 07 kwiecień 2023 12:51 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 maj 2023 07:51 BR