O G Ł O S Z E N I E

z dnia 3 marca 2023 r.

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 2213)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr KW/

obciążenia

Ozn. nieruchom.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie/ rodzaj użytku

Cena

wywoławcza

 1.

Obręb Dryżyna,

jednostka ewid.

Szlichtyngowa

 ZG1W/

00000516/2

 Dla nieruchomości ustanowiona jest na czas nieokreślony  i nieodpłatnie służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu  i dostępie do pomieszczeń zlokalizowanych w budynku o nr ewid. 8 poprzez drzwi zewnętrzne oraz klatkę schodową budynku zlokalizowanego na działce sąsiedniej.

 

dz. nr ewid

146

o pow. 0,0600 ha

 Nieruchomość zabudowana (budynkiem po byłej świetlicy wiejskiej),dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczony,  w półzwartej zabudowie. Kształt działki regularny-wielobok. Nieruchomość  częściowo ogrodzona, uzbrojona w media: prąd, wodę  i kanalizację. Powierzchnia użytkowa budynku: 296,83 m2, powierzchnia strychu: 155,25 m2. Budynek w przeciętnym stanie technicznym, obiekt  przeznaczony w całości do remontu.

Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

 

Zgonie z Uchwałą nr XII/119/99 Rady Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, uchwalonego uchwałą nr VII/49/92 Rady Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 14 grudnia 1992 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Leszczyńskiego nr 12/93, w części dotyczącej wsi Dryżyna

 

M,U-teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, jednorodzinnej i usług

 

IVb -0,0600 ha

73 500,00 zł

 

(zbycie nieruchomości zwolnione z VAT)

Podlega zapłacie jednorazowo przed dniem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości

 

 

 2.

Obręb Górczyna,

 

jednostka ewid.

Szlichtyngowa

ZG1W/00017426/6

dz. nr ewid. 519/5

o pow. 0,0522 ha

Nieruchomość gruntowa  zabudowana położona wśród zabudowań mieszkalnych wielorodzinnych i zagrodowych, z którymi graniczy. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość położona przy drodze krajowej nr 12. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą utwardzoną o kategorii gminnej – dz. nr 519/1. Teren działki nieogrodzony. Kształt działki jest nieregularny, przeciętny, zbliżony do wieloboku, teren płaski. Otoczenie nieruchomości uporządkowane. Nieruchomość posiada uzbrojenie w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną. Działka częściowo zagospodarowana –  zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, niemieszkalnym stanowiącym dawną świetlicę wiejską oraz budynkiem gospodarczym. Budynek w zwartej zabudowie, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 128,00 m2, powierzchni użytkowej 170,17 m2. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, fundamenty ceglane, niestabilne z dużymi ubytkami, ściany z ceramicznej cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, znaczne ubytki spoiwa, zawilgocenie, elewacja – od frontu budynek ocieplony styropianem, w części parteru otynkowany, pomalowany, w pozostałej części budynek bez pokrycia elewacji – widoczna konstrukcja budynku. Konstrukcja dachu drewniana – krokwiowo płatwiowa, dach kryty papą na lepiku, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Konstrukcja dachu i pokrycie w bardzo złym stanie technicznym, dach w całości przeznaczony do remontu i wymiany pokrycia oraz elementów konstrukcyjnych. Tynki wewnętrzne – szpachlowane i malowane, oraz tynki mineralne pokryte powłokami malarskimi. Liczne zawilgocenia ścian i zalania na skutek nieszczelności pokrycia dachowego. Na piętrze tynki cementowo wapienne, nierówne widoczne pęknięcia, zalania, częściowo brak tynków na ścianach. Stropy drewniane belkowe, wypełnione polepą w złym stanie technicznym. Na parterze posadzki betonowe pokryte płytkami ceramicznymi w zadowalającym stanie, w pomieszczeniach piętra podłogi drewniane, zapadające się, w jednym z pomieszczeń całkowity brak posadzki. Schody drewniane w złym stanie technicznym. Stolarka okienna na parterze pcv z kratami stalowymi, w pozostałej części budynku drewniana skrzynkowa lub pojedyncza. Stolarka drzwiowa na piętrze starego typu, drzwi wejściowe płytowe, pełne. Brak instalacji centralnego ogrzewania. Instalacje wewnętrzne – elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna – wszystkie kwalifikują się do wymiany. Budynek w zwartej zabudowie, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 76,00 m2, powierzchni użytkowej 70,59 m2. Budynek wybudowany w tradycyjnej technologii, fundamenty ceglane z dużymi ubytkami, ściany zewnętrzne i nośne z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej z ubytkami spoiwa, zawilgocone, elewacja – tynk cementowo-wapienny zatarty na mokro, w pozostałej części budynku widoczna konstrukcja. Dach – konstrukcja drewniana krokwiowo płatwiowa, pokrycie – papa na lepiku, brak rynien i rur spustowych. Konstrukcja dachu i pokrycie przeznaczone w całości do wymiany. Ściany wewnętrzne częściowo otynkowane. Brak posadzek w niektórych pomieszczeniach. Stolarska okienna – brak – pozostały tylko ościeżnice. Stolarka drzwiowa – do jednego pomieszczenia drzwi drewniane typu gospodarczego  w bardzo złym stanie technicznym, do pozostałych pomieszczeń brak drzwi. Brak instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Budynek w złym stanie technicznym, przeznaczony do remontu. W pozostałej części działka porośnięta jest trawą, chwastami, drzewami samosiejkami. Na działce posadowiony jest garaż – nie związany trwale z gruntem.

Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Zgodnie z Uchwałą XII/116/99 Rady Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 30.12.1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, w części dotyczącej miasta Szlichtyngowa i wsi Górczyna -teren oznaczony symbolem

PP/m,u-teren działalności produkcyjnej, przetwórstwa i rzemiosła. Funkcja uzupełniająca mieszkalnictwo, usługi

 

B 0,0522 ha

35 000,00 zł (zbycie nieruchomości zwolnione z VAT)

 

Podlega zapłacie jednorazowo przed dniem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości

Dz.ewid. nr 146, obręb Dryżyna

  Dz.ewid. nr 519/5, obręb Górczyna

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 6 kwietnia 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, I piętro, pok. nr 13.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.

Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.).

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w pieniądzu polskim, płatne najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2023r. na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie o/Szlichtyngowa nr: 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015, tytułem: „Wadium na dz. ewid. nr ………..” Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 2. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

 1. Przedmiotowe nieruchomości objęte były postępowaniami przetargowymi:
 2. dla działki 146, obręb Dryżyna:

- I przetarg odbył się 26.08.2022 r. – zakończył się wynikiem negatywnym,

- II przetarg odbył się 7.11.2022 r. – zakończył się wynikiem negatywnym.

 1. dla działki 519/5, obręb Górczyna:

     - I przetarg odbył się 12.01.2022 r. – zakończył się wynikiem negatywnym,

     - II przetarg odbył się 16.05.2022 r. – zakończył się wynikiem negatywnym,

     - I przetarg odbył się 20.10.2022 r. – zakończył się wynikiem negatywnym,

     - II przetarg odbył się 3.01.2023 r. – zakończył się wynikiem negatywnym.

 1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
  z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek bankowy Urzędu.
 3. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencyjnych Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ewentualne wznowienie granic nabywca zleci na własny koszt.
 4. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.
 5. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 6. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:
 7. Zależnie od rodzaju podmiotu uczestniczącego w przetargu:
 • osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 • podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
 • pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo
  o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
 1. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.
 2. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.
 3. Burmistrz może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu.
 4. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30 lub pod numerem tel. 65 549 24 31.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości:

 • na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa
 • na stronie internetowej Urzędu: szlichtyngowa.pl
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.szlichtyngowa.pl/
 • w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy Szlichtyngowa.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Jolanta Wielgus

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO– informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel: +48 65 549 23 27, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

III. Cele przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa

IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych, o których mowa jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość udziału w przetargu na zbycie nieruchomości.

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający przyznanej dokumentom kategorii archiwizacyjnej według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych zgodnie z kategorią archiwalną

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 03 marzec 2023 14:21 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 14 kwiecień 2023 08:22 BR