O G Ł O S Z E N I E

z dnia 25 listopada 2021 r. 

Działając na podstawie art.37 ust.1 i art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490, ze zm.)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr KW/

obciążenia

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie/ rodzaj użytku

Cena

wywoławcza/ postąpienie

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

NOWE

DRZEWCE

 

 

ZG1W/

00003966/2

 

Nieruchomość nie posiada zobowiązań

i jest wolna

od obciążeń.

 

dz. nr ewid.

183/1

 

o pow.

0,0600 ha

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym - obecnie nieużytkowany, dawniej stanowił siedzibę OSP.

Działka położona w pośredniej części wsi, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta.

W otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe, pola uprawne i lasy. Konstrukcja dachu drewniana, jednospadowa, pokryta papą termozgrzewalną na lepiku, połać dachu nieocieplona. Podłogi – posadzki betonowe. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana. Mury zewnętrzne otynkowane. Powierzchnia użytkowa budynku ustalona na podstawie obmiarów z natury 52,22 m2. Powierzchnia zabudowy 64,00 m2.

Teren wokół budynku, uporządkowany, ogrodzony. Ogrodzenie wykonane częściowo z siatki na słupkach betonowych osadzonych w gruncie, częściowo z płyt betonowych, brama wjazdowa dwuskrzydłowa, stalowa. Wejście do budynku utwardzone betonem. Nieruchomość jest wyposażona w przyłącza technicznego uzbrojenia: energia elektryczna, woda miejska, kanalizacja sanitarna

MNU/6

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług.

 

Br-RVI

0,0600 ha

30 034,00

 

zwolniony

z VAT

 

 

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 12 stycznia 2022 roku o godz. 9:00 w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, I piętro, pok. 14.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.

Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278, ze zm.).

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 3 003,40 zł płatne najpóźniej do dnia 5 stycznia 2022 r. na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie o/Szlichtyngowa nr: 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015, tytułem: „Wadium Nowe Drzewce, dz. 183/1”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 2. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu    21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

 1. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Urzędu.
 2. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencyjnych Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ewentualne wznowienie granic nabywca zleci na własny koszt.
 3. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.
 4. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 5. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:
 6. Zależnie od rodzaju podmiotu uczestniczącego w przetargu:
 • osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 • podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
 • pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
 1. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.
 2. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.
 3. Burmistrz może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu.
 4. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30 lub pod numerem tel. 65 549 23 57.
 5. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii w Polsce oraz obowiązujące obostrzenia zaleca się aby: ilość osób uczestniczących w przetargu odpowiadała ilości wpłaconych wadium (jedno wadium = 1 osoba), uczestnik przetargu wchodzący do budynku UMIG Szlichtyngowa ma obowiązek zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę ochronną.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa
 • na stronie internetowej Urzędu: szlichtyngowa.pl
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.szlichtyngowa.pl/
 • w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy Szlichtyngowa.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie lokalnej.

 Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

      /-/ Jolanta Wielgus