O G Ł O S Z E N I E

z dnia 27 maja 2021 r.

 

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr KW/

obciążenia

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie/ rodzaj użytku

Cena

wywoławcza

1.

 

obręb Gola,

 

jednostka ewid. Szlichtyngowa

 

 

ZG1W/

00021329/7

 

Nieruchomość nie posiada zobowiązań  i jest wolna od obciążeń.

 

dz. nr ewid. 548/3

o pow. 1215 m2

 

Nieruchomość  gruntowa niezabudowana położona jest w peryferyjnej części miejscowości. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren równy.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną – do 200 m. Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej (w drodze sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa; sieć energetyczna w odległości do 150 m)

Działka leży na obszarze, dla którego Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa określił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczając ją pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka jest uzbrojona  (sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej)  i posiada dostęp do drogi publicznej, poprzez drogę wewnętrzną.

41 000 zł
+23% VAT

 

 

 

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 30 czerwca 2021 roku o godz. 9:00 w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, I piętro, pok. nr 13.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.

Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.).

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w pieniądzu polskim w wysokości 4100,00 zł, płatne najpóźniej do dnia 25 czerwca 2021 r. na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie o/Szlichtyngowa nr: 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015, tytułem: „Wadium Gola, dz. 548/3”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 2. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Przedmiotowa nieruchomość objęta była postępowaniem – I przetarg ustny nieograniczony, który odbył się dnia 18 maja 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 2. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Urzędu.
 4. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencyjnych Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ewentualne wznowienie granic nabywca zleci na własny koszt.
 5. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.
 6. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 7. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty
 • Zależnie od rodzaju podmiotu uczestniczącego w przetargu:
 1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 2. podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
 3. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 4. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
 • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.

8. Burmistrz może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu.

9. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30 lub pod numerem tel. 65 549 23 57.

10. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii w Polsce oraz obowiązujące obostrzenia zaleca się aby:  ilość osób uczestniczących w przetargu odpowiadała ilości wpłaconych wadium (jedno wadium = 1 osoba), uczestnik przetargu wchodzący do budynku UMIG Szlichtyngowa ma obowiązek zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę ochronną.

 

 Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości:

 • na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa
 • na stronie internetowej Urzędu: szlichtyngowa.pl
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.szlichtyngowa.pl/
 • w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy Szlichtyngowa.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie lokalnej.

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

      /-/ Jolanta Wielgus

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO– informuje się, że:

 I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel: +48 65 549 23 27, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

III. Cele przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa

IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych, o których mowa jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość udziału w przetargu na zbycie nieruchomości.

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający przyznanej dokumentom kategorii archiwizacyjnej według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych zgodnie z kategorią archiwalną

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszeniepdf4.30 MBMaciej Kostusik
Ogłoszeniedoc1.25 MBMaciej Kostusik
Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomościdocx16.86 KBMaciej Kostusik
Oświadczenie małżonkadocx16.24 KBMaciej Kostusik
Informacja o wyniku przetargu z dnia 12.07.2021 r.pdf157.74 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 maj 2021 13:10 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 maj 2021 13:10 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 maj 2021 13:10 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 maj 2021 13:11 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 maj 2021 13:12 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 maj 2021 13:12 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 maj 2021 13:14 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 maj 2021 13:14 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 maj 2021 13:15 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 maj 2021 13:16 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 maj 2021 13:17 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 maj 2021 13:22 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 09:36 BR