BIP Szlichtyngowa

Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
JFGT (20190119-11:51:48 to UTF-8) ART 4 pl => en
Komórki ogranizacyjne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 14 Sierpień 2006 01:14
Urząd Miasta i Gminy: 
1. Urząd realizuje zadania własne gminy oraz z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono gminie w drodze ustaw.
2. Zadania z zakresu administracji rządowej urząd może również realizować na podstawie porozumienia rady lub Burmistrza z organami lej administracji.
3. Zadania określone w ust. 1 i 2 wykonują referaty oraz samodzielne stanowiska stosownie do swoich zakresów działania.
 
Zasady strukturalno-organizacyjne urzędu i zasady podziału kompetencji oraz funkcji kierowniczych. 
1. Pracą urzędu kieruje Burmistrz Miasta i Gminy przy pomocy Zastępcy Burmistrza. Sekretarza i Skarbnika.
2. Zastępca Burmistrza wykonując zadania wyznaczone przez Burmistrza w powierzonym mu zakresie kompetencji, zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów i nadzoruje w tym zakresie działalność komórek organizacyjnych znajdujących się w strukturze organizacyjnej Urzędu
3. Sekretarz w zakresie ustalonym przez Burmistrza zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu i warunki jego działania i w tym zakresie nadzoruje działalność komórek organizacyjnych. Ponadto Sekretarz pełni funkcję Kierownika Referatu Organizacyjnego. Administratora Informacji Publicznej (AlP)oraz zastępuje w czasie nieobecności kierownika urzędu stanu cywilnego.
4. Skarbnik sprawuje funkcję głównego księgowego budżetu gminy, zapewnia prawidłową gospodarkę budżetową oraz odpowiada za planowanie i realizację budżetu gminy, zgodnie z ustaleniami Burmistrza. Ponadto Skarbnik pełni funkcję Kierownika Referatu Finansowego.
5. Szczegółowe zadania i kompetencje Zastępcy Burmistrza. Sekretarza i Skarbnika określa Burmistrz w drodze Zarządzenia.
6. Pracowników urzędu zatrudnia i zwalnia Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek Zastępcy Burmistrza, Sekretarza. Skarbnika sprawujących nadzór nad swoimi komórkami organizacyjnymi. Z taką inicjatywą lub wnioskiem może również wystąpić Kierownik Referatu bezpośrednio podległego pod Burmistrza.
 
Struktura organizacyjna i stanowiska kierownicze.
1.W urzędzie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
1) Referat Rozwoju i Promocji (RRiP),
2) Referat Organizacyjny ( RO).
3) Referat Finansowy ( FN).
4) Urząd Stanu Cywilnego ( USC).
5) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI),
6) Administrator Informacji Publicznej (AIP).
Komórki wymienione w punktach 5-6 nie są wyodrębnione, ich zadania przypisane są poszczególnym pracownikom Urzędu.
2. Poza referatami funkcjonują samodzielne stanowiska: Pełnomocnik Informacji Niejawnej, sekretarka, stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej, stanowisko ds. inwestycji, stanowisko ds. geodezji i rolnictwa, stanowisko ds. ochrony środowiska, stanowisko ds. oświaty, kultury i zdrowia.
 
Zmieniony: Wtorek, 10 Maj 2016 07:50
 
YOU ARE HERE: Urząd Jednostki i komórki Komórki ogranizacyjne