BIP Szlichtyngowa

Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
JFGT (20190119-11:43:38 to UTF-8) ART 23 pl => en
Rozdział 1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 14 Sierpień 2006 01:28

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
Statut Gminy Szlichtyngowa określa:
1. Ustrój Gminy Szlichtyngowa.
2. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Szlichtyngowej .
3. Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej.
4. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek
pomocniczych oraz uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia
gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
5. Zasady działania klubów radnych.
6. Zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady Miejskiej Szlichtyngowa i
jej komisji.
7. Stanowiska pracy pracowników samorządowych, których zatrudnienie
następuje na podstawie mianowania.

§ 2
Ilekroć w Statucie Gminy Szlichtyngowa jest mowa o:
1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Szlichtyngowa.
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Szlichtyngowej .
3. Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w
Szlichtyngowej.
4. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Szlichtyngowej.
5. Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szlichtyngowej.
6. Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu i Skarbniku - należy przez to odpowiednio rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Sekretarza i Skarbnika Miasta i Gminy Szlichtyngowa .
7. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa .
8. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Szlichtyngowa.

§ 3
1. Mieszkańcy Gminy Szlichtyngowa tworzą z mocy prawa gminną wspólnotę
samorządową, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim
terytorium.
2. Za mieszkańców Gminy uważa się osoby, które w myśl przepisów ustawy
mają na jej obszarze miejsce zamieszkania stałe lub czasowe.

§ 4
1.Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność.
2. Gmina posiada osobowość prawną.
3. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

§ 5
1. Gmina położona jest w Powiecie Wschowskim , Województwie Lubuskim.
2. Gmina obejmuje obszar 99,7 km2.
3. Granice Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
4. W skład terytorium Gminy wchodzą następujące miejscowości:
1) miasto Szlichtyngowa
2) wieś Dryżyna
3) wieś Gola
4) wieś Górczyna z osadą Puszcza
5) wieś Jędrzychowice
6) wieś Kowalewo
7) wieś Nowe Drzewce
8) wieś Małe Drzewce
9) wieś Stare Drzewce
10/ wieś Wyszanów
11/ wieś Zamysłów

§ 6
Siedzibą organów Gminy jest miasto Szlichtyngowa.

§ 7
Herbem Gminy jest herb miasta Szlichtyngowa - wizerunek para rogów jelenia, na czerwonym tle. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.

§ 8
Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym, poprzez wybory i referendum oraz za pośrednictwem organów Gminy. Organy Gminy mogą zasięgać opinii mieszkańców w drodze konsultacji.

§ 9
1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady Miejskiej lub na wniosek 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania Rady Miejskiej przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum.
3. Referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców Gminy nie wcześniej jednak, niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwołania rady Gminy i nie później niż 6 miesięcy przed upływem kadencji.
4. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie z zakresu właściwości Gminy.
5. Referendum przeprowadzają i ustalają jego wynik powołane w tym celu komisje.
6. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział, co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania.

§ 10
1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ Gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
2. Prawo to nie przysługuje, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.
3. Skargę na uchwałę lub zarządzenie, o których mowa w pkt. 1 można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę.

§ 11
Przepisy § 10 stosuje się odpowiednio, gdy organ Gminy nie wykonuje czynności nakazanych prawem albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne narusza prawa osób trzecich.
Zmieniony: Wtorek, 15 Sierpień 2006 05:14
 
YOU ARE HERE: Prawo lokalne Statut gminy Rozdział 1